Statut SSR

СТАТУТ Савеза Срба у Румунији

  I .ЦИЉ И СВРХА САВЕЗА

1. Савез Срба у Румунији (скраћено ССР) јесте јавно и неполитичко удружење друштвеног, културно-уметничког, књижевног и просветног карактера, организација има статус правног лица.

Савез Срба у Румунији удружује српски живаљ у Румунији.

Седиште   Савеза   Срба   у   Румунији   јесте у Темишвару, улица Мангалија бр.29, жупанија Тимиш, поштански фах 300188.

 

2. Савез Срба у Румунији специфичним облицима делатности доприноси:

a) Стварању, развоју и очувању националне свести својих чланова;

б) Васпитавању својих чланова у духу поштовања правила заједничког живљења са осталим грађанима, без разлике на националност и промовисању принципа равноправности, демократије и друштвене правде;

 

3. Узевши у обзир циљеве, Савез Срба у Румунији развија активности ради:

а) Оживљавања културно-уметничких формација и оснивања нових дружина;

б) Истицања вредносне фолклорне и етнографске баштине, обичаја и вере;

в) Очувања културног наслеђа, културно-историјских и верских споменика, православних цркава и манастира који припадају Србима;

г) Упознавања наших сународника са културно-историјском прошлошћу наше мањине;

д) Истраживања наше прошлости на овим просторима, као и културно-цивилизацијских вредности заједничког битисања са румунским народом и осталим националностима;

ђ) Промовисања аутентичног књижевног стваралаштва на матерњем језику и вредновања досадашњег стваралаштва;

е) Обезбеђења изучавања матерњег језика, почев од предшколског узраста до високошколских установа, као обавезног или факултативног предмета, зависно од конкретних постојећих услова, употребом ћирилице или латинице, према случају;

ж) Потпомагања радио и телевизијских емисија и штампе у уравнотеженом представљању националности;

з) Успостављања и одржавања везе са српским народом , на прописаним основама, као вида пријатељске сарадње Румуније и Србије;

и) Противљења сваком облику национализма и шовинизма;

ј) Залагања за ангажовање и представљање наше мањине у разним органима државне власти;

к) Решавања разних питања специфичних нашој националној мањини;

л) Оживљавања кутурно-уметничких делатности у свим местима где живи наша мањина;

љ) Оснивања задужбина и разних других организованих облика ради заштите и рестаурације историјских и културних споменика, спомен-кућа и слично, који припадају Србима, поштујући законске прописе;

м) Организовања у земљи и иностранству изложби уметничких и културних предмета;

н) Организовања летовања и излета младих у земљи и иностранству. њ)Подршке културно-уметничким, спортским и другим заједничким акцијама Румуније и Србије;

о) Сарадње на културном, уметничком, књижевном и спортском пољу са осталим националностима у земљи;

п) Успостављања облика сарадње са разним установама из иностранства поштујући законске прописе;

р) Подршке верских установа у организовању акција за катехизацију омладине;

с) Залагања за очување верске толеранције;

т)Стварања могућности за стипендирано настављање школовања на универзитетским и постдипломским студијама у Републици Србији, приоритетно за оне који средње образовање заврше на српском језику;

у) Организовања специфичних акција за бољу међусобну сарадњу српске заједнице у Румунији и румунске заједнице у Србији;

 

4. Савез Срба у Румунији сачињавају месне организације и централни савет.

Под   појмом месне   организације     подразумевају   се организације основане   у   селима,   општинама,   градовима   и муниципијима,     а централни савет обухвата све те месне организације.Оснива се Организација младих Срба , која има културно-спортски и уметнички карактер и функционисаће по свом правилнику ,сачињеном на основу Статута ССР.

 

 

   II .ЧЛАНОВИ САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ

 5. а) Може постати члан Савеза Срба у Румунији било који грађанин Румуније, српске националности, било пунолетан било малолетан, али од момента добијања личне карте, који признаје Статут Савеза и делује у једној од Савезових организација;

б) Могу постати чланови Савеза Срба у Румунији и граћани румунске националности или припадници друге националне мањине, који признају Статут Савеза и који имају посебне заслуге према српској заједници;

в) Упис чланова Савеза врши се на нивоу месних организација, по сопственим одлукама.

 

6. Активни чланови Савеза имају следећа права:

а) Да бирају и да буду изабрани у руководеће органе;

б) Да учествују у доношењу одлука и на састанцима Савеза;

в) Да дискутују и да предлажу приликом састанка Савеза;

г) Да консултују фонд публикација којим располаже библиотека и да користе сва добра која Савез ставља на располагање својим члановима;

д) Да сарађују у гласилима која издаје Савез;

ђ) Да учествују у активностима и манифестацијама које организује Савез;

е) Да предлажу мере за побољшање рада и активности Савеза и да те предлоге доставе његовим руководећим органима;

ж) Да буду обавештени о активностима Савеза и да своје мишљење о тој делатности изнесу, да предлажу мере за побољшање активности, стила и метода рада;

 

7. Чланови Савеза имају следеће обавезе:

а) Да учествују у акцијама које организује Савез као и у другима којима се остварује циљ Савеза;

б) Да благовремено и савесно изврше предузете обавезе;

в) Да имају прикладно морално држање;

г) Да редовно плаћају чланарину.

 

8. Чланови који више пута прекрше прописе Статута или почине озбиљне прекршаје могу изгубити право чланства (одузима им се то право). Право чланства одузима Скупштина организације чији је члан.

Онај коме је одузето својство члана Савеза има право на жалбу Генералној скупштини Савеза.

 

9. Руководећи савет Савеза Срба у Румунији може доделити назив почасног члана Савеза појединим својим члановима са дугогодишњом и богатом активношћу. Такође Руководећи савет може доделити титулу почасног члана Савеза и појединим особама из земље и иностранства, које су се истакле неком посебном активношћу, служећи циљу Савеза.

Почасни чланови Савеза позивају се на акције Савеза.

 

 

III. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ САВЕЗА

10. Централни органи Савеза су:

а) Годишња скупштина;

б) Руководећи савет;

в) Извршни одбор;

г) Надзорна комисија;

Годишњу   скупштину на редовно заседање сазива једном годишње Руководећи савет.Ванредна   заседања одржавају се у посебним случајевима   и   израз су изјашњавања бар половине плус један од укупног броја чланова.

 

11. Годишња скупштина има следеће надлежности:

а) Разматра проблеме развоја будуће активности Савеза у складу са еволуцијом друштвеног живота и усваја одлуке о извршењу задатакСавеза;

б) Разматра   извештаје   о   раду   Руководећег   савета   и Надзорне комисије, доноси одлуке и зацртава смернице рада Савеза;

в) Бира Надзорну комисију за период од 4 године;

г) Усваја и допуњује Стaтут Савеза;

д) Бира председника Савеза на изборној скупштини;

ђ) Бира кандидате за локалне (жупанијске) и посланичке изборе, на основу индивидуалних предлога и предлога месних организација сходно важећим законским одредбама;

е) Потврђује избор чланова Руководећег савета и потпредседника на основу регионалног критеријума у складу са изгласаном процедуромгласања.

 

12. Годишња скупштина Савеза има кворум ако је присутна најмање половина плус једна месна организација ССР.

 

13. Руководећи савет Савеза управља целокупном активношћу Савеза између две годишње скупштине.

Руководећи савет броји 39 члана и састаје се на пленарним седницама једном тромесечно или колико год пута је потребно и има следеће надлежности:

а) Расправља о важним и актуелним питањима из живота Савеза, искрслим између годишњих скупштина и доноси одлуке за њихово одговарајуће решење;

б) Оживотворује одлуке садашње скупштине;

в) Потврђује избор7 (седам) чланова Извршног одбора и именује секретара Савеза за мандат од 4 године;

г) Расправља о извештајима Руководећег савета и предузима одговарајуће мере;

д) Одобрава и спроводи план рада Савеза и предлаже његов годишњи буџет, водећи рачуна о издаваштву и културним активностима;

ђ) Сазива ванредну скупштину Савеза;

- у посебним ситуацијама, између две скупштине, заједно са председницима Месних организација ССР, бира вд председника и одређује кандидате за локална (жупанијска) и парламентарна (посланичка) бирања, на основу индивидуалних предлога и предлога месних организација сходно важећим законским одредбама;

е) Одређује норме репрезентовања и начин избора делегата за ванредну скупштину Савеза;

ж)Одобрава оснивање стручних одељења Савеза и њихове статуте;

 

14. Извршни одбор Руководећег савета броји 7 (седам) чланова.

Извршни одбор заседа једном месечно. У саставу Извршбог одбора биће: председник, посланик и 5 потпредседника ССР.Извршни одбор има следеће надлежности:

а) Спроводи у дело решења скупштине и Руководећег савета између пленарних седница ;

б) Прати оживотворење плана активности Савеза;

в) Упућује, координира и подржава активност одбора месних организација;

г) Саставља план рада и годишњи буџет и подноси их на одобрење Руководећем савету Савеза;

д) Извршава права и испуњава обавезе Савеза као правног лица;

ђ) Упућује и пружа подршку активности штампе и осталих гласила које издаје Савез;

е) Именује Издавачки колегијум Савеза и његовог главног уредника, уколико се укаже случај;

ж) Саставља правилник организовања и функционисања Савеза;

з) Организује центар за документацију;

и) Предузима мере ради извршења одлука и задатака које је усвојио Руководећи савет и решава актуелне проблеме;

 

15. Надзорна комисија има 3 (три) члана и именована је од стране Руководећег савета.

Надзорна комисија из својих редова бира једног у функцији председникапроверава извршавање буџета и управљање материјалним добрима Савеза. Бар једном годишње информише Управни одбор и пред генералним скупом подноси извештај.

 

16. а) Месне организације Савеза чине њихови чланови и састају се колико је год то потребно , одлуке доносе већина присутних чланова.

б) Месним организацијама управља одбор од најмање 3 (три) члана.

в) Сходно последњем попису становништва, на сваких 100 Србина или на бројку од 1-100 Срба из дотичног места,Месна организација одређује по једног делегата за Годишњу скупштину, с обавезом да изабрани делегати буду чланови ССР.

 

17. а)Месне организације су у Руководећем савету заступљене по регионалној расподели и пропорционално са бројем чланова.

б) ако било који од чланова Руководећег савета ССР јесте у немогућности да присуствује редовним заседањима, невезано за своје разлоге, Месна организација коју заступа одредиће замену дотичног из својих редова до следеће Генералне скупштине.

 

18. Председник и посланик могу имати највише два мандата. Рок трајања једног мандата је 4 године.

 

19. Да би остварио своје циљеве, Савез Срба у Румунији организује сопствене економске активности које доносе приходе, као што су: мешовите фирме, трговинска удружења са капиталом Савеза или његових чланова, продаја домаће и увозне штампе, књига, уметничких предмета, касета, плоча, плијаната, честитки, значака. У обзир долазе и туристичке акције, представе, дискотеке, посредовања, представништва, консалтинг, увоз и извоз робе, спортске активности, преводи, издаваштво, изнајмљивања, факс-ксерокс услуге итд.

 

 

IV. OПШТЕ ОДРЕДБЕ

20. Органи и организације Савеза спроводе целокупну активност према принципу колективног рада и руковођења и индивидуалне адговорности.

 

21. Органи Савеза могу доносити одлуке у присуству најмање половине плус један од укупног броја својих чланова.

 

22. На седнице централних или локалних органа Савеза могу бити позвани делегати неких државних и друштвених организација, као и други стручњаци.

 

23. На манифестацијама које организује Савез или његове стручне секције могу учествовати сва заинтересована лица.

 

24. Савез као правно лице, представља председник или један од потпредседника са пуноправним потписом.

 

25. Трајање Савеза је неограничено.

 

26. Приходи Савеза остварују се:

а) Државним буџетским субвенцијама ;

б) Од уплаћене чланарине коју годишње одређује Руководећи савет према стопи инфлације;

в)Претплатама и продајом гласила;

г) Наплатама приликом представа, књижевних вечери, спортских манифестација, туристичких акција, сопствених економских активности, итд;

д) Поклонима, добровољним прилозима и другим приходима;

 

27. Чување и употреба финансијских средстава врше се у складу са законским одредбама.

 

28. Организације и чланови Савеза који су се истакли неком нарочитом активности могу бити стимулисани, сходно установљеним критеријумима у правилнику организовања Савеза.

 

29. Савез има сопствени печат са натписом на српском и румунском језику.

Пословни језик је српски и румунски.

Савез Срба у Румунији има своју заставу, која садржи симболе – грб са коренима и крошњом а у фундалу црвену, плаву и белу боју.

 

30. На основу постојећег Статута Извршни одбор Савеза издаће Правилник организовања и функционисања Савеза Срба у Румунији.

  1. У случају престанка рада Савеза, његова ће имовина бити предата ради чувања и употребе Српском православном викаријату у Темишвару.

 

 

Овај Статут је био измењен и одобрен на Годишњој скупштини Савеза Срба у Румунији, 21.априла 2012.