СТАТУТ

САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ

(С.С.Р.)

измењен и допуњен након заседања Генералне скупштине 19. септембра 2020.

[П Р Е В О Д]

[Изводи]

Поглавље I  – Савез Срба у Румунији: општи подаци, назив, седиште, језик, сврха, циљеви, трајање. 

Чл. 1. Савез Срба у Румунији јесте грађанско неполитичко удружење друштвeно-хуманитарног, културно-уметничког, књижевног и просветног карактера, имајући статус правног лица […] сходно предвиђањима Налога Владе бр. 26/30.01.2000. у вези са удружењима и фондацијама, са накнадним изменама и допунама, будући правно регистрована […] актом бр. 57/26. фебруара 2000, изреченим од стране Суда Темишвара у досијеу бр. 82/PJ/1990, са сопственим статутом.

Чл. 2. Назив организације јесте Савез Срба у Румунији, скраћено С.С.Р. (на румунском: Uniunea Sârbilor din România; скраћено U.S.R.), назив који ће бити испоштован у свим документима и у односима са установама у земљи и иностранству.

Чл. 3. С.С.Р. функционише на основу основних људских права и слобода, опште признатих међународних гаранција у вези са заштитом националних мањина и Устава, специфичним законима у Румунији, свог Статута, као и сопственог Правилника о организовању и пословању.

Чл. 4. С.С.Р. удружује Србе и/или особе које говоре српским језиком са територије Румуније, будући удружење српске мањине у Румунији.  

Чл. 5. Седиште С.С.Р. налази се у Темишвару, улица Мангалија бр. 29, жупанија Тимиш, поштански фах 300188.

Чл. 6. Уобичајени језик у оквиру С.С.Р. јесте претежно српски […].

Чл. 7. Сврха организације: С.С.Р. доприноси, специфичним облицима свога делокруга, формирању и развоју националне свести српске мањине у Румунији. 

Чл. 8. Предложени циљеви С.С.Р. у сврху реализације поменуте сврхе, јесу следећи: 

(a)  промовисање и заштита специфичних интереса српске мањине у Румунији, путем свих друштвено-хуманитарних, културних, економских активности које може предузети. 

(b) очување, промовисање и развој традиције, културног и етнографског наслеђа Срба.

[…]

Чл. 9. Трајање С.С.Р. је неограничено.

Поглавље II  – Организациона структура С.С.Р.; месне организације С.С.Р., Организација младих Срба С.С.Р.

Чл. 10. С.С.Р. обухвата све Месне организације С.С.Р, у наставку [скраћено] М.О.С.С.Р, као и Организацију младих Срба, у наставку [скраћено] О.М.С.

[…]

Поглавље III  – Чланови Савеза Срба у Румунији: својство члана, права и дужности, санкције.

Чл. 13.

(1) Може постати члан Савеза Срба у Румунији било који румунски грађанин који изјашњава своју припадност српској мањини и/или говори српски језик, признаје и поштује Статут С.С.Р.

[…]

Поглавље IV  – Централни органи С.С.Р: Генерална скупштина, Руководећи савет, Управни одбор

Чл. 23. Централни органи С.С.Р. јесу:

a) Генерална скупштина;

b) Руководећи савет;

c) Извршни одбор.

Чл. 24.

(1) Генерална скупштина је врховно руководеће тело С.С.Р. Сачињавају је чланови С.С.Р. изабрани из редова чланова сваке М.О.С.С.Р., и који се налазе на списку делегата дотичне М.О.С.С.Р. за Генералну скупштину. Мандат изабраног делегата у оквиру С.С.Р. важи 4 (четири) године.

(2) Делегати се бирају у оквиру скупштина чланова сваке М.О.С.С.Р. међу кандидатима предложених од стране чланова дотичних М.О.С.С.Р. тајним или јавним гласањем […].  Број делегата сваке М.О.С.С.Р. установљава се тако да се за сваких 100 изјашњених Срба при последњем званичном попису у дотичном месту бира по један делегат […]

Чл. 25. На заседањима Генералне скупштине учествују и:

(а) председник С.С.Р;

(b) посланик С.С.Р;

(c) почасни председник С.С.Р;

(d) секретар С.С.Р;

(e) месни саветници изабрани на листама С.С.Р. у текућем сазиву.

[…]

Чл. 34. Управни одбор заступа интересе С.С.Р. уопште, и свих М.О.С.С.Р. и одговоран је Генералној скупштини. Он доноси одлуке по питању свих проблема који нису у искључивој надлежности Генералне скупштине, у раздобљу између заседања Генералне скупштине. 

[…]

Чл. 38.

(1) Управни одбор сачињавају:

(a) изабрани представници на основу критеријума територијалне репрезентативности, за период од 4 (четири) године, из сваке од следећих територијалних јединица:

1 – Жупанија Арад [са дотичним подјединицама],

2 – Град Букурешт

3 – Жупанија Караш-Северин (са дотичним подјединицама)

4 – Жупанија Мехединц

5 – Жупанија Тимиш (изузев града Темишвара) (са дотичним подјединицама)

и

6 – Град Темишвар

[…]

Број изабраних представника одређен је на основу броја изјашњених Срба при последњем званичном попису у дотичним територијалним јединицама, као што следи:

(b) председник С.С.Р.;

(c) посланик С.С.Р.;

(d) секретар С.С.Р.;

(e) почасни председник С.С.Р.

(2) Потпредседници С.С.Р. бирају се из редова чланова Управног одбора, на основу критеријума територијалне репрезентативности, по један за сваку територијалну јединицу, као што је назначено у параграфу 1, члан а).

Чл. 39. Мандат представника М.О.С.С.Р. у Управном одбору добијен избором важи 4 (четири) године. […] Начин избора представника биће одређен правилником М.О.С.С.Р.

[…]

Чл. 44. Сагласност Руководећег савета је неопходна члановима С.С.Р. који кандидују на листама појединих политичких партија. Уколико сагласност није дата, дотични чланови губе у оквиру С.С.Р. право да бирају и буду изабрани током свога мандата или могу бити искључени из организације.

Чл. 45. Извршни одбор сачињава 8 (осам) чланова и одвија своју активност на основу овога Статута и Правилника о пословању усвојеном од Генералне скупштине. Извршни одбор редовно заседава једном месечно и ванредно, кад се год укаже потреба.

Чл. 46. Извршни одбор сачињавају:

(a) председник С.С.Р.

(b) шест потпредседника;

(c) посланик С.С.Р.

[…]

Чл. 61. Председник С.С.Р. представља С.С.Р. у свим односима са странкама.

[…]

Чл. 62. Уколико председник С.С.Р. јесте већ председник извесне М.О.С.С.Р, дужан је да одустане од ниже функције. Председник С.С.Р. не може истовремено вршити функцију посланика у Парламенту Румуније.

Чл. 63. Председник С.С.Р. бива изабран на 4 (четири) године. Избор у оквиру Генералне скупштине заснива се на апсолутној већини валидно изјашњених гласова, а врши се тајним гласањем.

Чл. 64. Он је одговоран Руководећем савету и Генералној скупштини С.С.Р.

[…]

Чл. 68. Посланик С.С.Р. заступа интересе С.С.Р. и српске мањине у Парламенту Румуније.

Чл. 69.

(1) Посланик С.С.Р. одвија своју активност у договору са Руководећим саветом и периодично ће обавештавати Савет и Генералну скупштину [у вези са својом активношћу].

(2) Посланик С.С.Р. не може укључити С.С.Р. у политичке алијансе без сагласности Руководећег савета или Генералне скупштине.

(3) Кандидат за функцију посланика С.С.Р. не може бити члан неких политичких партија или других етничких [мањинских] организација.

[…]

Поглавље V  – Имовина С.С.Р, буџет С.С.Р: приходи и расходи

Чл. 71. Имовину С.С.Р. сачињавају покретна и непокретна добра у свом власништву.

[…]

Чл. 76. С.С.Р. има екслузивно:

а) право кориштења сопственог логотипа/грба, као и назива акција које организује;

b) право рекламирања, радио и телевизијских преноса акција које организује или на којима учествује, у одређеним случајевима.

Чл. 77. Буџет С.С.Р. Приходи, без обзира на извор, као и расходи С.С.Р. сваке природе обухваћени су у сопственом годишњем буџету.

Чл. 78. Годишњи буџет С.С.Р. изгласава Генерална скупштина.

[…]

Поглавље VI  – Распуштање и ликвидирање

Чл. 85. Начини распуштања. С.С.Р. се може распустити:

a) правно;

b) одлуком компетентног суда;

c) одлуком Генералне скупштине.

[…]

Чл. 92. Преостала добра након ликвидације ући ће у имовину Православне српске епархије темишварске или правних лица приватног или јавног права са идентичном или сличном сврхом.

[…]

Поглавље VII  – Завршне одредбе.

[…]

Чл. 111.

С.С.Р. има сопствену интернет страницу са адресом: www.savezsrba.ro  .

Овај Статут је измењен на Генералној скупштини Савеза Срба у Румунији, одржаној 19. септембра 2020.

[…]

Председник,

м.п. Огњан Крстић

[…]

Званичан текст Статута Савеза Срба у Румунији, оверен од румунских власти, прочитајте ОВДЕ.