СТАТУТ

САВЕЗА СРБА У РУМУНИЈИ

(С.С.Р.)

измењен и допуњен након заседања Генералне скупштине 20. априла 2013. и 21. маја 2015.

[П Р Е В О Д]

[Изводи]

Поглавље I  – Савез Срба у Румунији: општи подаци, назив, седиште, језик, сврха, циљеви, трајање. 

Чл. 1. Савез Срба у Румунији јесте грађанско неполитичко удружење друштвeно-хуманитарног, културно-уметничког, књижевног и просветног карактера, имајући статус правног лица […] сходно предвиђањима Налога Владе бр. 26/30.01.2000. у вези са удружењима и фондацијама, са накнадним изменама и допунама, будући правно регистрована […] актом бр. 57/26. фебруара 2000, изреченим од стране Суда Темишвара у досијеу бр. 82/PJ/1990, са сопственим статутом.

Чл. 2. С.С.Р. функционише на основу основних људских права и слобода, опште признатих међународних гаранција у вези са заштитом националних мањина и Устава, специфичним законима у Румунији, свог Статута, као и сопственог Правилника о организовању и пословању.

Чл. 3. С.С.Р. удружује Србе и/или особе које говоре српским језиком са територије Румуније, будући удружење српске мањине у Румунији.  

Чл. 4. Назив организације јесте Савез Срба у Румунији, скраћено С.С.Р, назив који ће бити испоштован у свим документима и у односима са установама у земљи и иностранству.

Чл. 5. Седиште С.С.Р. налази се у Темишвару, улица Мангалија бр. 29, жупанија Тимиш, поштански фах 300188.

Чл. 6. Уобичајени језик у оквиру С.С.Р. јесте претежно српски.

Чл. 7. Сврха организације: С.С.Р. доприноси, специфичним облицима свога делокруга, формирању и развоју националне свести српске мањине у Румунији. 

Чл. 8. Предложени циљеви С.С.Р. у сврху реализације поменуте сврхе, јесу следећи: 

(a)  промовисање и заштита специфичних интереса српске мањине у Румунији, путем свих друштвено-хуманитарних, културних, економских активности које може предузети. 

(b) очување, промовисање и развој традиције, културног и етнографског наслеђа Срба.

[…]

Чл. 9. Трајање С.С.Р. је неограничено.

Поглавље II  – Организациона структура С.С.Р.

Чл. 10. С.С.Р. обухвата све Месне организације С.С.Р, у наставку [скраћено] М.О.С.С.Р, као и Организацију младих Срба, у наставку [скраћено] О.М.С.

[…]

Поглавље III  – Чланови Савеза Срба у Румунији: својство члана, права и дужности, санкције.

Чл. 13.

(1) Може постати члан Савеза Срба у Румунији било који румунски грађанин који изјашњава своју припадност српској мањини и/или говори српски језик, признаје и поштује Статут С.С.Р.

[…]

Поглавље IV  – Централни органи С.С.Р: Генерална скупштина, Руководећи савет, Управни одбор

Чл. 23. Централни органи С.С.Р. јесу:

a) Генерална скупштина;

b) Руководећи савет;

c) Извршни одбор.

Чл. 24. Генерална скупштина је врховно руководеће тело С.С.Р. а сачињавају је изабрани чланови С.С.Р. које делегирају М.О.С.С.Р. Број делегата установљава се тако да се за сваких 100 изјашњених Срба при последњем званичном попису бира по један делегат. Мандат изабраног делегата у оквиру С.С.Р. важи 4 (четири) године. Начин избора делегата биће одређен Правилницима о организовању и функционисању М.О.С.С.Р.

Чл. 25. На заседањима Генералне скупштине учествују и:

(а) председник С.С.Р;

(b) посланик/посланици С.С.Р.

[…]

Чл. 34. Управни одбор заступа интересе С.С.Р. и уопште свих М.О.С.С.Р. и одговоран је Генералној скупштини. Он доноси одлуке по питању свих проблема које се не тичу директно Генералне скупштине у раздобљу између заседања Генералне скупштине. 

[…]

Чл. 38. Управни одбор сачињавају:

(a) изабрани представници на основу критеријума територијалне репрезентативности које је Генерална скупштина усвојила на основу броја изјашњених Срба при последњем званичном попису.

(b) председник С.С.Р. и шест потпредседника С.С.Р. изабраних на основу критеријума територијалне репрезентативности;

(c) посланик С.С.Р.

Чл. 39. Мандат представника М.О.С.С.Р. у Управном одбору добијен избором важи 4 (четири) године. Начин избора представника биће одређен правилником М.О.С.С.Р.

[…]

Чл. 44. Члановима С.С.Р. који кандидују на листама појединих политичких партија неопходна им је сагласност Руководећег савета. Уколико сагласност није дата, дотични чланови губе у оквиру С.С.Р. право да бирају и буду изабрани током свега мандата или могу бити искључени из организације.

Чл. 45. Извршни одбор сачињава 8 (осам) чланова. Извршни одбор заседава једном месечно, у периоду између седница Руководећег савета.

Чл. 46. Извршни одбор сачињавају:

(a) председник С.С.Р.

(b) шест потпредседника;

(c) посланик С.С.Р.

[…]

Чл. 61. Председник С.С.Р. бива изабран на 4 (четири) године. Избор у оквиру Генералне скупштине заснива се апсолутној већини изјашњених гласова, а врши се тајним и/или јавним гласањем.

Чл. 62. Уколико председник С.С.Р. јесте већ председник извесне М.О.С.С.Р, дужан је да одустане од ниже функције. Председник С.С.Р. не може истовремено вршити функцију посланика у Парламенту Румуније.

Чл. 63. Председник С.С.Р. представља С.С.Р. у свим односима са трећим странама.

Чл. 64. Он је одговоран Руководећем савету и Генералној скупштини С.С.Р.

[…]

Чл. 68. Посланик С.С.Р. заступа интересе С.С.Р. у Парламенту.

Чл. 69. Посланик С.С.Р. одвија своју активност у договору са Руководећим саветом и периодично ће обавештавати Савет и Генералну скупштину [у вези са својом активношћу].

Чл. 70. Кандидат за функцију посланика С.С.Р. не може бити члан неких политичких партија или других етничких [мањинских] организација.

Поглавље V  – Имовина С.С.Р, буџет С.С.Р: приходи и расходи

Чл. 71. Имовину С.С.Р. сачињавају покретна и непокретна добра у свом власништву.

[…]

Чл. 76. С.С.Р. има екслузивно:

а) право кориштења сопственог логотипа/грба, као и назива акција које организује;

b) право рекламирања, радио и телевизијских преноса акција које организује или на којима учествује, у одређеним случајевима.

Чл. 77. Буџет С.С.Р. Приходи, без обзира на извор, као и расходи С.С.Р. сваке природе обухваћени су у сопственом годишњем буџету.

Чл. 78. Годишњи буџет С.С.Р. изгласава Генерална скупштина.

[…]

Поглавље VI  – Распуштање и ликвидирање

Чл. 85. Начини распуштања. С.С.Р. се може распустити:

a) правно;

b) одлуком компетентног суда;

c) одлуком Генералне скупштине.

[…]

Чл. 92. Преостала добра након ликвидације ући ће у имовину Православне српске епархије темишварске или правних лица приватног или јавног права са идентичном или сличном сврхом.

[…]

Поглавље VII  – Завршне одредбе.

[…]

Чл. 111. Овај Статут је био измењен на Генералној скупштини Савеза Срба у Румунији, одржаној 20. априла 2013., односно 21. марта 2015.

Председник,

м.п. Огњан Крстић

Званичан текст Статута Савеза Срба у Румунији, оверен од румунских власти, прочитајте ОВДЕ.