STATUTUL
UNIUNII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
(U.S.R.)

modificat și reactualizat în urma ședințelor Adunării Generale din 20 aprilie 2013 și din 21 martie 2015

Capitolul I – Uniunea Sârbilor din România: dispoziții generale, denumire, sediu, limba, scop, obiective, durata de funcționare.

Art. 1. Uniunea Sârbilor din România este o asociație obștească și apolitică cu caracter social-umanitar, cultural-artistic, literar şi de instrucţie, având personalitate juridică sub forma persoanei juridice române de drept privat fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată legal potrivit încheierii civile nr. 57/26 februarie 1990, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosar nr. 82/PJ/1990, cu un statut propriu.
Art. 2. U.S.R. funcţionează în baza drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a garanţiilor internaţionale general recunoscute pentru protecția minorităților naționale şi a Constituţiei, a legilor specifice din România, a Statutului său, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu.
Art. 3. U.S.R. asociază persoanele de etnie sârbă şi/sau vorbitoare de limba sârbă de pe teritoriul României, fiind o asociaţie a minorităţii sârbe din România.
Art. 4. Denumirea organizaţiei este Uniunea Sârbilor din România, denumită în forma prescurtată U.S.R., denumire ce va fi respectată în toate documentele şi în relaţiile cu instituţiile din ţară şi străinătate.
Art. 5. Sediul U.S.R. este în Timișoara, str. Mangalia, nr. 29, județul Timiș, cod poștal 300188.
Art. 6. Limba uzuală în cadrul U.S.R. este cu preponderenţă limba sârbă.
Art. 7. Scopul organizaţiei: U.S.R. contribuie, în formele specifice activităţii sale, la formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale a minorităţii sârbe din România.
Art. 8. Obiectivele propuse de U.S.R. în realizarea scopului menţionat, sunt următoarele:
(a) promovarea şi protejarea intereselor specifice minorităţii sârbe din România prin toate acţiunile sociale-umanitare, culturale, economice pe care le poate întreprinde.
(b) păstrarea, promovarea şi dezvoltarea tradiţiei şi moştenirii culturale şi etnografice ale sârbilor.
(c) sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor cultural-artistice ale etniei sârbe;
(d) organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshop-uri desfășurate în țară;
(e) organizarea şi participarea la manifestări cușturale, interculturale și sportive care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri) ;
(f) organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară (tabere, școli de vară, concursuri, traininguri);
(g) realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manual școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afițe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia)
(h) comandarea și/sau realizarea de filme documentare;
(i) achiziționarea de rechiziteși materiale promoționale;
(j) realizarea de campanii de informare publică și imagine;
(k) promovarea cunoaşterii istoriei sârbilor;
(l) cercetarea trecutului minorităţii sârbe din România şi a valorilor cultural-civilizatoare, a existenţei comune cu poporul român, precum şi cu celelalte minorităţi;
(m) sprijinirea Bisericii Ortodoxe Sârbe din România, în organizarea activităţilor spiritual-culturale;
(n) păstrarea şi promovarea moştenirii religioase, a monumentelor cultural-istorice şi religioase şi a mănăstirilor ortodoxe sârbeşti;
(o) păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi credinţelor religioase;
(p) militarea pentru păstrarea unei toleranţe confesionale;
(q) militarea pentru asigurarea învăţării limbii materne începând cu nivelul preşcolar până la învăţământul superior, ca obiect de studiu obligatoriu sau facultativ în funcţie de condiţiile concrete existente, folosind cu preponderenţă alfabetul chirilic;
(r) militarea pentru efectuarea studiilor universitare şi postuniversitare cu burse în Serbia, cu prioritate pentru cei care au absolvit studii medii în limba sârbă;
(s) promovarea şi sprijinirea creaţiilor literare autentice în limba sârbă;
(t) sprijinirea activităţilor de editare a cărţilor şi a presei în limba sârbă;
(u) participarea la alegerile parlamentare şi locale din România, în concordanţă cu legislaţia electorală.
(v) reprezentarea minorităţii sârbe din România în faţa autorităţilor centrale şi locale din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organizaţiilor naţionale şi internaţionale;
(w) instituirea diverselor forme de colaborare cu diferite instituţii din ţară şi străinătate;
(x) reprezentarea minorităţii sârbe în diverse autorități centrale și locale;
(y) stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor minorităţii sârbe din România cu poporul sârb din Serbia şi minorităţile sârbe de pretutindeni;
(z) organizarea de acţiuni pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a minorităţii sârbe
din România cu poporul sârb din Serbia şi minorităţile sârbe de pretutindeni;
(aa) colaborarea pe plan cultural, artistic, literar şi sportiv cu celelalte minorităţi din România;
(bb) înfiinţarea de fundaţii şi de diferite forme de organizare pentru protejarea, restaurarea monumentelor istorice şi culturale, caselor memoriale şi alte asemenea, aparţinând minorităţii sârbe din România;
(cc) sprijinirea activităţilor desfăşurate în cadrul emisiunilor de radio şi televiziune în limba sârbă;
(dd) organizarea de expoziţii şi evenimente cu scopul promovării culturii sârbe laice şi religioase, precum şi cu specific etnografic, în ţară şi străinătate;
(ee) educarea membrilor săi în respectarea regulilor de convieţuire comună cu celelalte naţionalităţi, la promovarea principiilor de echitate şi democraţie;
(ff) împotrivirea faţă de orice formă de naţionalism sau şovinism.
Art. 9. Durata de funcţionare a U.S.R. este nelimitată.

Capitolul II. – Structura de organizare a U.S.R.

Art. 10. U.S.R. cuprinde toate Organizaţiile Locale ale U.S.R., denumite în continuare O.L.U.S.R.., precum şi Organizaţia Tinerilor Sârbi, denumită în continuare O.T.S.U.S.R..
Art. 11. Prin O.L.U.S.R. se înţeleg acele asociaţii fără personalitate juridică, înfiinţate în sate, oraşe şi municipiile din România, în care există minoritatea sârbă, recunoscute de către Adunarea Generală a U.S.R.
Art. 12. Prin O.T.S.U.S.R, se înţelege acea asociaţie fără personalitate juridică, aceasta funcţionând printr-un regulament propriu, constituit pe baza Statutului U.S.R., ce include membrii U.S.R. cu vârsta minimă împlinită de 14 ani.

Capitolul III. – Membrii Uniunii Sârbilor din România: calitatea de membru, drepturi şi obligaţii, sancţiuni.

Art. 13.
(1) Poate fi membru al U.S.R. orice cetăţean român, care îşi declară apartenenţa la minoritatea sârbă şi/sau este vorbitor de limba sârbă, recunoaşte şi respectă Statutul U.S.R.
(2) În cazul în care un cetăţean român care nu îndeplineşte condiţiile de la aliniatul precedent, dar doreşte să devină membru U.S.R., poate deveni membru la propunerea O.L.U.S.R. din localitatea sa de domiciliu doar daca Consiliul Director aproba înscrierea ca membru, în funcţie de contribuţia adusă la activitatea O.L.U.S.R. respectivă.
Art. 14.
(1) Adunarea Generală sau Consiliul Director pot conferi titlul de membru de onoare al U.S.R. unor membri cu o îndelungată şi bogată activitate desfăşurată în cadrul U.S.R..
(2) De asemenea, Adunarea Generală sau Consiliul Director pot conferi titlul de membru de onoare al U.S.R. şi unor persoane din ţară sau străinătate, care s-au distins printr-o activitate deosebită în realizarea scopului şi/sau obiectivelor U.S.R..
(3) Membrii de onoare ai U.S.R. pot participa la activităţile U.S.R..
Art. 15. Vârsta minimă pentru a deveni membru al U.S.R. este de 18 ani împliniţi. Persoanele care nu au împlinit această vârstă şi doresc să devină membri se pot înscrie în O.T.S.U.S.R.
Art. 16. Calitatea de membru se acordă după semnarea unei adeziuni unitare pentru toate organizaţiile, care va fi aprobată de preşedintele O.L.U.S.R. şi apoi vizată de secretarul şi preşedintele U.S.R..
Art. 17. Membrii U.S.R. au dreptul de a alege şi de a fi aleşi la toate nivelele organizaţiei, să facă propuneri privitoare la program, la statut şi la întreaga activitate a U.S.R., să-şi exprime părerea despre activitatea U.S.R. în cadrul Adunării Generale, Consiliului Director, Biroului Executiv şi în cadrul O.L.U.S.R., să participe la toate activităţile organizate de U.S.R. pe plan local, regional şi naţional, să participe la activitatea O.L.U.S.R..
Art. 18. Membrii simpatizanţi şi membrii de onoare se bucură de toate drepturile prezentate în articolul anterior, cu excepţia dreptului de vot şi a celui de a fi ales.
Art. 19. Membrii U.S.R au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociaţii profesionale şi alte organizaţii, pot îndeplini funcţii în cadrul administraţiei publice şi în cadrul organelor guvernamentale.
Art. 20. Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:
a) să respecte Statutul U.S.R. precum şi alte regulamente adoptate;
b) să respecte şi să aplice hotărârile majorităţii;
c) să militeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor U.S.R.;
d) să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale U.S.R.;
e) să îndeplinească la timp şi cu conştiinciozitate obligaţiile asumate;
f) să aibă un comportament moral şi demn în viaţa publică şi privată;
g) să exercite, cu onestitate şi competenţă, funcţiile în care au fost aleşi sau numiţi,
după caz, şi să informeze U.S.R., despre orice neîndeplinire a obligaţiilor săvârşită de vreun
alt membru U.S.R.;
h) alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliului Director al U.S.R.;
Art. 21. Membrilor care săvârşesc abateri repetate de la prevederile statutului sau fapte de o gravitate deosebită, li se poate retrage calitatea de membru al U.S.R. de către Adunarea a O.L.U.S.R. din care face parte. Cel căruia i s-a retras calitatea de membru poate face contestaţie la Adunarea Generală a U.S.R.
Art. 22. Membrilor care acţionează împotriva imaginii U.S.R. şi/sau intereselor
celorlalţi membri, Adunarea a O.L.U.S.R., la propunerea Consiliului Director, poate decide prin vot secret, excluderea persoanei în cauză şi retragerea calităţii de membru.

Capitolul IV. – Organele Centrale ale U.S.R.: Adunarea Generală, Consiliul Director, Biroul Executiv.

Art. 23. Organele centrale ale U.S.R. sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul de Conducere;
c) Biroul Executiv.
Art. 24. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al U.S.R. și este alcătuită din membrii U.S.R. aleși și delegați de către O.L.U.S.R. Numărul delegaților aleși se stabilește astfel încât la fiecare 100 de sârbi declarați la ultimul recensământ official să revină un delegate. Mandatul delegatului obținut prin alegere în cadrul U.S.R. este valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Modalitatea alegerii delegațiilor va fi reglementată prin regulamentele de Organizare și Funcționare ale O.L.U.S.R.
Art. 25. La lucrările Adunării Generale, mai participă:
(a) președintele U.S.R.;
(b) parlamentarul/parlamentarii U.S.R.
Art. 26. Şedinţele Adunării Generale sunt manifestări publice, la care pot participa membri U.S.R. precum şi persoane invitate. Dreptul de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale în legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi precum şi dreptul de vot aparţin doar preşedintelui, parlamentarului şi delegaţilor U.S.R. aleşi.
Art. 27. Convocarea se face de către preşedintele U.S.R.. Adunarea are loc şi la solicitarea scrisă a cel puţin două treimi din delegaţii Adunării Generale sau a jumătate plus una din O.L.U.S.R., prin decizii adoptate de Consiliile de Conducere al O.L.U.S.R. şi transmise, în formă scrisă, Consiliului Director. În acest caz, Adunarea Generală trebuie convocată de către Preşedinte, cel târziu la două săptămâni după solicitare.
Art. 28. Înştiinţarea cuprinde ziua, ora, locul manifestării şi ordinea de zi şi va fi transmisă preşedinţilor O.L.U.S.R. prin poştă, sau fax cu cel puţin o săptămână înaintea datei fixate pentru adunare. Suplimentar, înştiinţarea va fi transmisă şi prin presă, prin circulară şi/sau comunicare telefonică.
Art. 29. Adunarea Generală a U.S.R. se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin odata pe an.
Art. 30. Adunarea Generală a U.S.R. are următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale U.S.R;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) modificarea şi completarea statutului U.S.R;
d) alegerea, validarea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) validarea componenţei Biroului Executiv;
f) alegerea şi revocarea Preşedintelui U.S.R;
g) alegerea şi revocarea Secretarului U.S.R.;
h) stabilirea liniilor directoare pentru desemnarea candidaturilor şi participarea U.S.R. la alegeri locale şi parlamentare;
i) alegerea candidatului la alegerile parlamentare;
j) validarea candidațiilor pentru alegerile locale în baza propunerilor O.L.U.S.R.;
k) alegerea, validarea şi revocarea vicepreşedinţilor U.S.R. în baza criteriului regional;
l) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori, formată din trei membri;
m) validarea dizolvării şi lichidării asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
n) validarea înfiinţării şi desfiinţării de O.L.U.S.R.;
o) aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru fiecare O.L.U.S.R., pentru Consiliul Director şi pentru Biroul Executiv;
p) dezbaterea şi aprobarea rapoartelor de activitate şi dările de seamă ale Consiliului Director, Comisiei de Cenzori şi Parlamentarului U.S.R.;
q) participarea U.S.R. la capitalul social al unor societăţi comerciale;
r) decide în toate problemele care depăşesc sfera de competenţă, a O.L.U.S.R., şi a Consiliului Director şi/sau necesită o coordonare naţională.
Art. 31. Hotărârile Adunării Generale a U.S.R. se iau cu majoritatea simplă de voturi. La modificarea Statutului U.S.R. este necesară o majoritate de două treimi din voturi exprimate.
Art. 32. Adunarea Generală poate lua hotărâri în următoarele condiţii îndeplinite cumulativ:
a) dacă a fost convocată statutar, în conformitate cu art. 28;
b) dacă sunt reprezentate cel puţin jumătate plus unu din O.L.U.S.R. şi/sau dacă sunt prezenţi la lucrările Adunării Generale jumătate plus unu din delegaţi.
Art. 33. Adunarea Generală numeşte de asemenea un purtător de cuvânt.
Art. 34. Consiliul Director reprezintă interesele U.S.R. în general şi cele ale tuturor O.L.U.S.R., care l-a ales, în special şi răspunde în faţa Adunării Generale. El decide în toate problemele care nu sunt rezervate în mod expres Adunării Generale în perioada dintre şedinţele Adunării Generale.
Art. 35. Consiliul Director al U.S.R. înființează comisii de specialitate, în funcție de specificul activității și necesitățile U.S.R.
Art. 36. Comisiile de specialitate sunt compuse de regulă din specialişti în domeniul de activitate al fiecărei comisii în parte. Comisiile de specialitate vor comunica propunerile Consiliului Director şi vor raporta acestuia despre activitatea din cadrul lor. Comisiile de specialitate elaborează recomandări pe care, Consiliul Director, Biroul Executiv sau, după caz, Preşedintele le au în vedere la emiterea deciziilor.
Art. 37. În cazul apariţiei unor reclamaţii scrise împotriva unei O.L.U.S.R., împotriva membrilor sau conducătorilor acesteia, Consiliul Director va numi o comisie de arbitraj care va analiza fiecare caz în parte şi va prezenta la următoarea şedinţă a acesteia – iar, în caz de urgenţă Biroului Executiv – un raport. La alcătuirea comisiilor de arbitraj este valabil
principiul că persoanele vizate de reclamaţie nu pot face parte din acestea. Hotărârea adoptată de Consiliul Director sau Biroului Executiv, după caz, în urma analizării raportului comisiei de arbitraj, va fi adusă la cunoştinţă reclamanţilor şi pârâţilor în scris.
Art. 38. Consiliul Director este format din:
(a) reprezentanţii aleşi ai pe criterii de reprezentativitate teritorială adoptată de Adunarea Generală în funcţie de numărul de sârbi declaraţi la ultimul recensământ oficial.
(b) preşedintele U.S.R. şi şase vicepreşedinţi U.S.R. aleși pe criterii de reprezentativitate teritorială;
(c) parlamentarul U.S.R.
Art. 39. Mandatul reprezentanţilor O.L.U.S.R. în Consiliul Director, obţinut prin alegere este valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Modalitatea alegerii delegaţilor va fi reglementată prin regulamentul O.L.U.S.R.
Art. 40. Consiliul Director al U.S.R. va fi format din 57 membri.
Art. 41. Consiliul Director poate lua decizii, atunci când sunt prezenţi mai mult de jumătate din membri.
Art. 42. Consiliul Director se întrunește în ședințe plenare trimestrial sau ori de câte ori este nevoie și are următoarele atribuții :
(a) ia toate hotărârile privind activităţile desfăşurate în cadrul U.S.R. în perioada dintre cele două Adunări Generale;
(b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a U.S.R.;
(c) validează cei 8 (opt) membri ai Biroului Executiv;
(d) aprobă şi urmăreşte execuţia planului de activităţi a U.S.R.;
(e) realizează execuţia bugetară a U.S.R.;
(f) dezbate şi adoptă rectificări bugetare;
(g) stabileşte data şedinţei Adunării Generale a U.S.R.;
(h) în situaţii de excepţie, între două adunări, alege preşedintele interimar al Uniunii.
Art. 43. În cazul în care un membru în Consiliul Director sau un delegat la Adunarea Generală nu-şi poate exercita mandatul sau îşi pierde această calitate, Consiliul de Conducere al O.L.U.S.R. din care face sau a făcut parte, va alege un nou reprezentant interimar sau delegat interimar. Aceştia trebuie să fie validaţi de către următoarea Adunare Generală pentru perioada rămasă până la finalul mandatului în derulare.
Art. 44. Membrii U.S.R. care candidează pe listele unor partide politice au nevoie de consimţământul Consiliul Director. În cazul în care nu a fost dat acest acord, membrii în cauză pierd în cadrul U.S.R. dreptul de a alege şi de a fi aleși pe durata mandatului lor sau pot fi excluși din organizaţie.
Art. 45. Biroul Executiv se compune din 8 (opt) membri. Biroul Executiv se întrunește în ședință odată pe lună, în perioada dintre ședințele Consiliului Director.
Art. 46. În componența Biroului Executiv intră:
(a) președintele U.S.R.;
(b) cei şase vicepreședinți;
(c) parlamentarul U.S.R.
Art. 47. Biroul Executiv ia hotărâri privind rezolvarea situaţiilor ce apar în desfăşurarea activităţii U.S.R. între şedinţele Consiliului Director;
Art. 48. Comisia de cenzori se compune din 3 membri şi este aleasă de Adunarea Generală;
Art. 49. Comisia alege pe unul dintre membrii în funcţia de preşedinte al Comisiei de Cenzori.
Art. 50. Comisia de cenzori verifică realizarea bugetului şi gospodărirea bunurilor materiale ale U.S.R. cel puţin odată pe an, informând şi prezentând rapoarte în faţa Adunării Generale.
Art. 51. Organizaţii locale (O.L.U.S.R.). Cu respectarea şi în concordanţă cu prevederile Statutului U.S.R, O.L.U.S.R. pot să-şi stabilească propriul Regulament de Organizare şi Funcţionare în care detaliază modul propriu de lucru în funcţie de problemele, cerinţele şi posibilităţile specifice. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare reglementează
de asemenea felul în care se votează în interiorul organizaţiei – prin vot deschis sau secret-, modul de convocare şi periodicitatea adunărilor membrilor şi ale şedinţelor consiliului de conducere locale, precum şi alte probleme de procedură şi organizare (mărimea Consiliului de conducere, stabilirea competenţelor în cadrul acestuia, modul si procedura de excludere a membrilor, etc.).
Art. 52. Consiliile de conducere ale O.L.U.S.R. stabilesc prin vot secret candidații pentru alegerile locale. Validarea candidaturilor se realizează în cadrul Adunării Generale. Cu aprobarea Consiliului Director al U.S.R. pot fi încheiate alianțe electorale pe plan local la propunerea consiliilor de conducere ale O.L.U.S.R.
Art 53. Sarcina O.L.U.S.R. este aceea de a se ocupa de problemele care privesc viața economică, socială, culturală și școlară a locuitorilor sârbi din zonă, de a lua măsurile necesare pentru soluționarea lor și de a urmări realizarea lor. Problemele care depășesc posibilitățile locale vor fi înaintate Biroului Executiv, Consiliului Director sau Adunării Generale U.S.R.
Art. 54. Sarcinile şi proiectele O.L.U.S.R. vor fi hotărâte de membrii Consiliului de Conducere a respectivei organizaţii.
Art. 55. Consiliul Director şi după caz Biroul Executiv, verifică starea patrimonială, respectiv inventarul bunurilor mobile şi imobile a O.L.U.S.R.

[…]