STATUTUL
UNIUNII SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
(U.S.R.)

modificat și reactualizat în urma ședințelor Adunării Generale din 19 septembrie 2020

Capitolul I – Uniunea Sârbilor din România: dispoziții generale, denumire, sediu, limba, scop, obiective, durata de funcționare.

Art. 1. Uniunea Sârbilor din România este o asociație obștească și apolitică cu caracter social-umanitar, cultural-artistic, literar şi de instrucţie, având personalitate juridică sub forma persoanei juridice române de drept privat fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înregistrată legal potrivit încheierii civile nr. 57/26 februarie 1990, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosar nr. 82/PJ/1990, cu un statut propriu.

Art. 2. Denumirea organizaţiei este Uniunea Sârbilor din România, denumită în forma prescurtată U.S.R., denumire ce va fi respectată în toate documentele şi în relaţiile cu instituţiile din ţară şi străinătate.

Art. 3. U.S.R. funcţionează în baza drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a garanţiilor internaţionale general recunoscute pentru protecţia minorităţilor naţionale şi a Constituţiei, a legilor specifice din România, a Statutului său, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu.

Art. 4. U.S.R. asociază persoanele de etnie sârbă şi/sau vorbitoare de limba sârbă de pe teritoriul României, fiind o asociaţie a minorităţii sârbe din România.

Art. 5. Sediul U.S.R. este în Timișoara, str. Mangalia, nr. 29, județul Timiș, cod poștal 300188.

Art. 6. Limba uzuală în cadrul U.S.R. este cu preponderenţă limba sârbă, iar limba de comunicare cu oficialitățile din  România este limba română

Art. 7. Scopul organizației: U.S.R. contribuie, în formele specifice activității sale, la păstrarea, formarea și dezvoltarea conștiinței si identității naționale a minorității sârbe din România.

Art. 8. Obiectivele propuse de U.S.R. în realizarea scopului menţionat, sunt următoarele:

(a) promovarea și protejarea intereselor specifice minorității sârbe din România prin toate acțiunile culturale, sociale-umanitare, economice și altele, pe care le poate întreprinde conform legii.

(b) păstrarea, promovarea şi dezvoltarea tradiţiei şi moştenirii culturale şi etnografice ale sârbilor.

(c) sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor cultural-artistice ale etniei sârbe;

(d) organizarea și participarea la manifestări culturale, interculturale, artistice, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu in domeniile protejării si promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și străinătate;

(e) organizarea și participarea la manifestări culturale, interculturale și sportive care promovează cultura toleranței și a diversității entice, de interes national și international (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni expoziții, lansări de carte, târguri);

(f) organizarea de tabere și drumeții tematice în țară și străinătate (tabere, școli de vară, concursuri, traninguri și drumeții tematice);

(g) realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manual școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia)

(h) comandarea și/sau realizarea de filme documentare;

(i) achiziționarea de rechizite și materiale promoționale;

(j) realizarea de campanii de informare publică și imagine;

(k) promovarea cunoaşterii istoriei sârbilor;

(l) cercetarea trecutului minorităţii sârbe din România şi a valorilor cultural-civilizatoare, a existenţei comune cu poporul român, precum şi cu celelalte minorităţi.

(m) sprijinirea Bisericii Ortodoxe Sârbe din România, în organizarea activităţilor spiritual-culturale.

(n) păstrarea şi promovarea moştenirii religioase, a monumentelor cultural-istorice, religioase şi a mănăstirilor ortodoxe sârbeşti;

(o) păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi credinţelor religioase;

(p) militarea pentru păstrarea unei toleranţe confesionale;

(q) militarea pentru asigurarea învăţării limbii materne începând cu nivelul preşcolar până la învăţământul superior, ca obiect de studiu obligatoriu sau facultativ în funcţie de condiţiile concrete existente, folosind cu preponderenţă alfabetul chirilic;

(r) militarea pentru efectuarea studiilor universitare şi postuniversitare cu burse în Serbia, cu prioritate pentru cei care au absolvit studii medii în limba sârbă;

(s) promovarea şi sprijinirea creaţiei literare autentice în limba sârbă;

(t) sprijinirea activităţilor de editare a cărţilor şi a presei în limba sârbă;

(u) participarea la alegerile parlamentare şi locale din România, în concordanţă cu legislaţia electorală.

(v) reprezentarea minorităţii sârbe din România în faţa autorităţilor centrale şi locale din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa organizaţiilor naţionale şi internaţionale;

(w) instituirea diverselor forme de colaborare cu diferite instituţii din ţară şi străinătate;

(x) reprezentarea minorităţii sârbe în diverse autorităţi centrale şi locale;

(y) stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea legăturilor minorităţii sârbe din România cu sârbii de pretutindeni;

(z) organizarea de acţiuni pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a minorităţii sârbe din România cu poporul sârb din Serbia şi sârbii de pretutindeni;

(aa) colaborarea pe plan cultural, artistic, literar şi sportiv cu celelalte minorităţi din România;

(bb) înfiinţarea de fundaţii şi de diferite forme de organizare pentru protejarea, restaurarea monumentelor istorice şi culturale, caselor memoriale şi alte asemenea, aparţinând minorităţii sârbe din România;

(cc) sprijinirea activităţilor desfăşurate în cadrul emisiunilor de radio şi televiziune în limba sârbă;

(dd) organizarea de expoziţii şi evenimente cu scopul promovării culturii sârbe laice şi religioase, precum şi cu specific etnografic, în ţară şi străinătate;

(ee) educarea membrilor săi în respectarea regulilor de convieţuire comună cu celelalte naţionalităţi, la promovarea principiilor de echitate şi democraţie;

(ff) împotrivirea faţă de orice formă de naţionalism sau şovinism;

(gg) efectuarea de servicii de transport, în țară și străinătate, cu autobuze de mare distanță pe bază de graphic, excursii și alte servicii ocazionate de transport, activitate de transport cu autobuze și microbuze școlare, precum și microbuze pentru transportul angajaților;

(hh) promovarea activităților proprii ale U.S.R., precum și a celor în colaborare cu organizațiile similare se va face și prin propria pagină de Internet a U.S.R., cât și prin toate mijloacele mass media disponibile.

Art. 9. Durata de funcţionare a U.S.R. este nelimitată.

Capitolul II – Structura de organizare a U.S.R.

Art. 10. U.S.R. cuprinde toate Organizaţiile Locale ale U.S.R., denumite în continuare O.L.U.S.R.., precum şi Organizaţia Tinerilor Sârbi, denumită în continuare O.T.U.S.R..

Art. 11. Prin O.L.U.S.R. se înţeleg acele asociaţii fără personalitate juridică, înfiinţate în sate, oraşe şi municipiile din România, în care există minoritatea sârbă, recunoscute de către Adunarea Generală a U.S.R..

Art. 12. Prin O.T.S.U.S.R, se înțelege acea asociație fără personalitate juridică, aceasta funcționând printr-un regulament propriu, constituit pe baza Statutului U.S.R., ce include membrii U.S.R. cu vârsta minimă împlinită de 14 ani, până la vârsta de 35 de ani.

Capitolul III – Membrii Uniunii Sârbilor din România: calitatea de membru, drepturi şi obligaţii, sancţiuni.

Art. 13.

(1) Poate fi membru al U.S.R. orice cetăţean român, care îşi declară apartenenţa la minoritatea sârbă şi/sau este vorbitor de limba sârbă, recunoaşte şi respectă Statutul U.S.R..

(2) În cazul în care un cetățean român care nu îndeplinește condițiile de apartenență la minoritatea sârbă și/sau de vorbitor de limba sârbă, de la aliniatul precedent, dar dorește să devină membru U.S.R., poate deveni membru la propunerea motivată a O.L.U.S.R., doar dacă Consiliul Director aprobă înscrierea ca membru, în funcție de contribuția adusă la activitatea O.L.U.S.R. respectivă.

(3) Un membru USR nu poate fii înscris simultan în mai multe  O.L.U.S.R.

(4) La O.L.U.S.R. pot adera membrii simpatizanți.

Art. 14.

(1) Adunarea Generală sau Consiliul Director pot conferi titlul de membru de onoare al U.S.R. unor membri cu o îndelungată şi bogată activitate desfăşurată în cadrul U.S.R..

(2) De asemenea, Adunarea Generală sau Consiliul Director pot conferi titlul de membru de onoare al U.S.R. şi unor persoane din ţară sau străinătate, care s-au distins printr-o activitate deosebită în realizarea scopului şi/sau obiectivelor U.S.R..

Art. 15. Vârsta minimă pentru a deveni membru al U.S.R. este de 18 ani împliniţi. Persoanele, care nu au împlinit această vârstă şi doresc să devină membri se pot înscrie în O.T.S.U.S.R..

Art. 16.

(1) O.L.U.S.R. poate primi membri simpatizanți, sub condiția recunoașterii și respectării statutului U.S.R. de către aceștia.

(2) Calitatea de membru se acordă după semnarea unei adeziuni unitare pentru toate organizațiile, care va fi aprobată de președintele O.L.U.S.R. și apoi vizată de secretarul și președintele U.S.R.

Art. 17. Membrii U.S.R. au dreptul de a alege şi de a fi aleşi la toate nivelele organizaţiei, să facă propuneri privitoare la program, la statut şi la întreaga activitate a U.S.R., să-şi exprime părerea despre activitatea U.S.R. în cadrul Adunării Generale, Consiliului Director, Biroului Executiv şi în cadrul O.L.U.S.R., să participe la toate activităţile organizate de U.S.R. pe plan local, regional şi naţional, să participe la activitatea O.L.U.S.R..

Art. 18. Membrii simpatizanți și membrii de onoare pot participa la activitățile U.S.R. și nu beneficiază de alte drepturi conferite membrilor deplini.

Art. 19. Membrii U.S.R au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociaţii profesionale şi alte organizaţii, pot îndeplini funcţii în cadrul administraţiei publice şi în cadrul organelor guvernamentale.

Art. 20. Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul U.S.R. precum şi alte regulamente adoptate;

b) să respecte şi să aplice hotărârile majorităţii;

c) să militeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor U.S.R.;

d) să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale U.S.R.;

e) să îndeplinească la timp şi cu conştiinciozitate obligaţiile asumate;

f) să aibă un comportament moral şi demn în viaţa publică şi privată;

g) să exercite, cu onestitate şi competenţă, funcţiile în care au fost aleşi sau numiţi, după caz, şi să informeze U.S.R., despre orice neîndeplinire a obligaţiilor săvârşită de vreun alt membru U.S.R.;

h) alte obligaţii stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliului Director al U.S.R.;

Art. 21. Membrilor care săvârșesc abateri repetate de la prevederile statutului sau fapte de o gravitate deosebită care aduc atingere U.S.R. li se retrage calitatea de membru al U.S.R. de către Consiliul Director. Cel căruia i s-a retras calitatea de membru poate face contestație la Adunarea Generală a U.S.R..

Art. 22.

(1) Membrilor care fac parte din orice structură de conducere a U.S.R. și care încalcă prevederile Statutului U.S.R, care nu-și îndeplinesc obligațiile statutare, care nu respectă hotărârile organelor centrale de conducere a U.S.R., care aduc prejudicii grave imaginii U.S.R., care acționează împotriva intereselor U.S.R. li se retrage calitatea de membru din structura de conducere respectivă.

Capitolul IV – Organele Centrale ale U.S.R.: Adunarea Generală, Consiliul Director, Biroul Executiv.

Art. 23. Organele centrale ale U.S.R. sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Biroul Executiv;

Art. 24.

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al U.S.R. și este alcătuită din membrii U.S.R. aleși din rândul membrilor înscriși pe lista de membri a fiecărei O.L.U.S.R. și delegați de către aceasta pentru a participa la lucrările Adunării Generale. Mandatul delegatului obținut prin alegere în cadrul U.S.R. este valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

(2) Delegații se aleg în cadrul unor adunări ale membrilor fiecărei O.L.U.S.R. dintre candidații propuși de către membrii respectivelor O.L.U.S.R., prin vot deschis sau secret, cu votul a jumătate plus unu din membrii O.L.U.S.R. prezenți. Numărul delegaților aleși de către fiecare O.L.U.S.R. se stabilește în funcție de numărul de sârbi declarați la ultimul recensământ oficial valabil în localitatea unde își au sediul și activează respectivele O.L.U.S.R. după cum urmează:

– la organizațiile având între 1 și 100 de sârbi – 1 delegat;

– la organizațiile cu peste 100 de sârbi: la fiecare 100 de sârbi sau fracții de peste 50 de sârbi, peste numărul de 100 revine un delegat;

Președinții O.L.U.S.R. vor comunica Secretarului U.S.R., prin fax sau e-mail, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală listele cu numele și datele de contact ale delegaților aleși pentru a participa la lucrările Adunării Generale.

Art. 25. La lucrările Adunării Generale, mai participă:

(a) președintele U.S.R.;

(b) parlamentarul U.S.R.;

(c) președintele de onoare al U.S.R.;

(d) secretarul U.S.R.

(e) consilierii locali aleși pe listele U.S.R. în mandatul curent.

Art. 26. Şedinţele Adunării Generale sunt manifestări publice, la care pot participa membri U.S.R. precum şi persoane invitate. Dreptul de a lua cuvântul în cadrul Adunării Generale în legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi precum şi dreptul de vot aparţin doar preşedintelui, parlamentarului şi delegaţilor U.S.R. aleşi.

Art. 27. Convocarea se face de către Președintele U.S.R. Adunarea are loc și la solicitarea scrisă a cel puțin două treimi din delegații Adunării Generale sau a jumătate plus una din O.L.U.S.R., prin decizii adoptate de Consiliile de Conducere ale O.L.U.S.R. și transmise, în formă scrisă, Secretarului U.S.R. În acest caz, Adunarea Generală trebuie convocată de către Președinte, cel târziu la două săptămâni după solicitare sau în cazul când acesta nu o face, convocarea se face deîndată de către Secretarul U.S.R.

Art. 28. Înștiințarea cuprinde ziua, ora, locul manifestării și ordinea de zi și va fi transmisă președinților O.L.U.S.R. prin poștă, fax sau email, cu cel puțin o săptămână înaintea datei fixate pentru adunare. Suplimentar, înștiințarea va fi transmisă și prin presă, prin circulară și/sau comunicare telefonică.

Art. 29. Adunarea Generală a U.S.R. se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin odata pe an.

Art. 30. Adunarea Generală a U.S.R. are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale U.S.R;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) modificarea şi completarea statutului U.S.R;

d) alegerea, validarea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

e) validarea componenţei Biroului Executiv;

f) alegerea şi revocarea preşedintelui U.S.R;

g) alegerea şi revocarea secretarului U.S.R.;

h) stabilirea liniilor directoare pentru desemnarea candidaturilor şi participarea U.S.R. la alegeri locale şi parlamentare;

i) alegerea candidatului la alegerile parlamentare;

j) validarea candidaților pentru alegerile locale în baza propunerilor O.L.U.S.R.;

k) alegerea, validarea şi revocarea vicepreşedinţilor U.S.R. în baza criteriului regional;

l) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori, formată din trei membri;

m) validarea dizolvării şi lichidării Uniunii, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

n) validarea înfiinţării şi desfiinţării de O.L.U.S.R.;

o) aprobarea Regulamentele de Organizare şi Funcţionare pentru fiecare O.L.U.S.R., pentru Consiliul Director şi pentru Biroul Executiv;

p) dezbaterea și aprobarea rapoartelor de activitate și dările de seamă ale Președintelui, ale Comisiei de Cenzori și ale Parlamentarului U.S.R.;

q) participarea U.S..R. la capitalul social al unor societăţi comerciale;

r) hotărăște în toate problemele care depășesc sfera de competență, a O.L.U.S.R., și a Consiliului Director și/sau necesită o coordonare națională;

Art. 31. Hotărârile Adunării Generale a U.S.R. se iau cu majoritatea simplă de voturi. La modificarea Statutului U.S.R. este necesară o majoritate de două treimi din voturi exprimate.

Art. 32. Adunarea Generală poate lua hotărâri în următoarele condiţii îndeplinite cumulativ:

a) dacă a fost convocată statutar, în conformitate cu art. 28;

b) dacă sunt reprezentate cel puţin jumătate plus unu din O.L.U.S.R. şi/sau dacă sunt prezenţi la lucrările Adunării Generale jumătate plus unu din delegaţi;

c) Adunarea Generală poate să își desfășoare activitatea și în mediul virtual. Condițiile logistice și tehnice necesare desfășurării în condiții optime a lucrărilor Adunării Generale vor fi asigurate de Președintele U.S.R. prin aparatul logistic al U.S.R. In mod obligatoriu în convocator se va face mențiunea că lucrările se vor desfășura în mediul virtual.

Art. 33. Adunarea Generală numeşte de asemenea un purtător de cuvânt.

Art. 34. Consiliul Director reprezintă interesele U.S.R. în general şi cele ale tuturor O.L.U.S.R. și răspunde în faţa Adunării Generale. El decide în toate problemele care nu sunt rezervate în mod expres Adunării Generale în perioada dintre şedinţele Adunării Generale.

Art.  35. Consiliul Director a U.S.R. înființează comisii de specialitate, care au caracter consultativ, în funcție de specificul activității și necesitățile U.S.R.

Art. 36. Comisiile de specialitate sunt compuse de regulă din specialişti în domeniul de activitate al fiecărei comisii în parte. Comisiile de specialitate vor comunica propunerile Consiliului Director şi vor raporta acestuia despre activitatea din cadrul lor. Comisiile de specialitate elaborează recomandări pe care, Consiliul Director, Biroul Executiv sau, după caz, Preşedintele le au în vedere la emiterea deciziilor.

Art. 37. În cazul apariţiei unor reclamaţii scrise împotriva unei O.L.U.S.R., împotriva membrilor sau conducătorilor acesteia, Consiliul Director va numi o comisie de arbitraj care va analiza fiecare caz în parte şi va prezenta la următoarea şedinţă a acestuia – iar, în caz de urgenţă Biroului Executiv – un raport. La alcătuirea comisiilor de arbitraj este valabil principiul că persoanele vizate de reclamaţie nu pot face parte din acestea. Hotărârea adoptată de Consiliul Director sau Biroului Executiv, după caz, în urma analizării raportului comisiei de arbitraj, va fi adusă la cunoştinţă reclamanţilor şi pârâţilor în scris.

Art. 38.

(1) Consiliul Director este format din:

(a) reprezentanții aleși pe criterii de reprezentativitate teritorială, pe o perioadă de 4 (patru) ani, din fiecare din următoarele entități teritoriale:

1 – Județul Arad,

2 – Municipiul București

3 – Județul Caraș-Severin și subentitățile aferente,,

4 – Județul Mehedinți,

5 – Județul Timiș (exclusiv mun. Timișoara) și subentitățile aferente

și 6 – Municipiul Timișoara

Reprezentanții se aleg în cadrul Adunării Generale dintre candidații propuși de către delegații entităților și subentităților teritoriale arătate mai sus, prin vot deschis sau secret, cu votul a jumătate plus unu din delegații respectivelor entități și subentități teritoriale prezenți.

Numărul reprezentanților aleși se stabilește în funcție de numărul de sârbi declarați la ultimul recensământ oficial valabil în respectivele subentitatăți teritoriale, după cum urmează:

– la entitățile având între 1 și 500 de sârbi – 1 reprezentant, iar la entitățile cu peste 500 de sârbi sau fracții de peste 250 sârbi peste numărul de 500 de sârbi revine câte un reprezentant.

(b) președintele U.S.R.;

(c) parlamentarul U.S.R.;

(d) secretarul U.S.R.

(e) președintele de onoare U.S.R.

(2) Vicepreședinții U.S.R. se aleg din rândul membrilor Consiliului Director, pe criterii de reprezentativitate teritorială, câte unul pentru fiecare entitate teritorială arătată la alin.1, lit. a).

Art. 39. Mandatul reprezentanților O.L.U.S.R. în Consiliul Director, obținut prin alegere este valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Numele și adresele delegaților, vor fi comunicate Secretarului U.S.R.. Modalitatea alegerii reprezentanților va fi reglementată prin regulamentul O.L.U.S.R..

Art. 40. Consiliul Director al U.S.R. va fi format din 40 membri și își desfășoară activitatea in baza prezentului statut si a Regulamentului de Ordine si Funcționare aprobat de Adunarea Generală.

Art. 41. Consiliul Director poate lua decizii, atunci când sunt prezenţi mai mult de jumătate din membri.

Art. 42. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare de cel puțin trei ori pe an sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie și are următoarele atribuții:

(a) ia toate hotărârile privind activitățile desfășurate în cadrul U.S.R. în perioada dintre cele două Adunări Generale;

(b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a U.S.R.;

(c) aprobă și urmărește execuția planului de activități a U.S.R.;

(d) realizează execuția bugetară a U.S.R.;

(e) dezbate și adoptă rectificări bugetare;

(f) stabilește data ședinței Adunării Generale a U.S.R.;

(g) în situații de excepție, între două adunări, alege președintele interimar al U.S.R.

Art. 43. În cazul în care un membru al Consiliului Director sau un delegat la Adunarea Generală, nu-şi poate exercita mandatul sau îşi pierde această calitate, Consiliul de conducere al O.L.U.S.R. din care face şi/sau a făcut parte, va alege un nou reprezentant interimar sau delegat interimar. Aceştia trebuie să fie validaţi de către următoarea Adunare Generală pentru perioada rămasă până la finalul mandatului în derulare.

Art. 44. Membrii U.S.R. care candidează pe listele unor partide politice au nevoie de consimţământul Consiliul Director. În cazul în care acesta nu a fost dat acest acord, membrii în cauză pierd în cadrul U.S.R. dreptul de a alege şi de a fi ales pe durata mandatului lor sau pot fi excluși din organizaţie.

Art. 45.  Biroul Executiv se compune din 8 (opt) membri și își desfășoară activitatea în baza prezentului Statut și a Regulamentului de Ordine si Funcționare aprobat de Adunarea Generală. Biroul Executiv se întrunește în ședințe ordinare odată pe lună și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

Art. 46. În componența Biroului Executiv intră:

(a) președintele U.S.R.;

(b) cei şase vicepreședinți;

(c) parlamentarul U.S.R.

Art. 47. Biroul Executiv ia hotărâri privind rezolvarea situaţiilor ce apar în desfăşurarea activităţii U.S.R. între şedinţele Consiliului Director;

Art. 48. Comisia de cenzori se compune din 3 membri şi este aleasă de Adunarea Generală;

Art. 49. Comisia alege pe unul dintre membrii în funcţia de preşedinte al Comisiei de Cenzori.

Art. 50. Comisia de cenzori verifică realizarea bugetului şi gospodărirea bunurilor materiale ale U.S.R. cel puţin odată pe an, informând şi prezentând rapoarte în faţa Adunării Generale.

Art. 51. Organizaţii locale (O.L.U.S.R.). Cu respectarea şi în concordanţă cu prevederile Statutului U.S.R, O.L.U.S.R. pot să-şi stabilească propriul Regulament de Organizare şi Funcţionare în care detaliază modul propriu de lucru în funcţie de problemele, cerinţele şi posibilităţile specifice. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare reglementează de asemenea felul în care se votează în interiorul organizaţiei – prin vot deschis sau secret-, modul de convocare şi periodicitatea adunărilor membrilor şi ale şedinţelor Consiliului de conducere, precum şi alte probleme de procedură şi organizare (mărimea consiliului de conducere, stabilirea competenţelor în cadrul acestuia, modul si procedura de excludere a membrilor  etc.).

Art. 52. Consiliile de conducere ale O.L.U.S.R. stabilesc prin vot secret candidații pentru alegerile locale. Validarea candidaturilor se realizează în cadrul Consiliului Director al U.S.R. sau, după caz, în cadrul Adunării Generale. Cu aprobarea Consiliului Director al U.S.R. pot fi încheiate alianțe electorale pe plan local la propunerea motivată a Consiliilor de conducere ale O.L.U.S.R..

Art. 53. Menirea O.L.U.S.R. este aceea de a se ocupa de problemele care privesc viața culturală, școlară, socială, și economică, a locuitorilor sârbi din zonă, de a lua măsurile necesare pentru soluționarea lor și a urmări realizarea lor. Problemele care depășesc posibilitățile locale vor fi înaintate Biroului Executiv, Consiliului Director sau Adunării Generale U.S.R..

Art. 54. Sarcinile şi proiectele O.L.U.S.R. vor fi hotărâte de membrii Consiliului de conducere a respectivei organizaţii.

Art. 55. Consiliul Director şi după caz Biroul Executiv, verifică starea patrimonială, respectiv inventarul bunurilor mobile şi imobile a O.L.U.S.R..

Art. 56. Hotărârile adunării membrilor se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți la ședința O.L.U.S.R. (jumătate din voturi plus unul). Hotărârile privind probleme decisive, cum ar fi autodizolvarea organizației proprii, se iau cu o majoritate de două treimi.

Art. 57. Autodizolvarea organizației locale are loc și atunci când aceasta nu a activat o perioadă mai îndelungată de timp sau dacă numărul membrilor a scăzut sub zece. În cazul dizolvării, Consiliul Director hotărăște cu privire la bunurile rămase ale O.L.U.S.R. dizolvate. Membrii rămași după dizolvarea unei O.L.U.S.R. pot face parte și activa în cadrul unei O.L.U.S.R. apropiate teritorial.

Art. 58. Fiecare organizaţie locală este obligată să aducă la cunoştinţa Biroului Executiv, în scris, deciziile luate.

Art. 59. O.L.U.S.R. sunt conduse de un Consiliu de Conducere compus din minim 3 membrii.

Art. 60. Dacă vreunul din membrii Consiliului de conducere al O.L.U.S.R. nu poate participa la şedinţele Consiliului de conducere, indiferent de motive, respectiva organizaţie va desemna un înlocuitor din rândul membrilor acesteia până la următoarea Adunare.

Art. 61. Președintele U.S.R. reprezintă legal U.S.R. în toate relațiile cu terții.

(a) Președintele reprezintă USR în relațiile cu instituțiile statului, cât și cu guvernele, partidele și organizațiile din țară și din străinătate;

(b) Președintele exprimă public poziția U.S.R. referitoare la orice problemă;

(c) Președintele are drept de semnătură conform prevederilor statutare și legale;

(d) Președintele conduce ședințele Biroului Executiv, ale Consiliului Director și ale Adunării Generale.

Art. 62. Dacă preşedintele U.S.R. este deja preşedintele unei O.L.U.S.R., trebuie să renunţe la funcţia inferioară.

Art. 63. Președintele U.S.R. este ales pe o perioadă de 4 (patru) ani. Alegerea în cadrul Adunării Generale va avea loc votul a jumătate plus unu din totalul voturilor valabil exprimate și se realizează prin vot secret.

Art. 64. El răspunde în faţa Consiliului Director şi în faţa Adunării Generale a U.S.R.

Art. 65. În cazul în care Președintele în funcție se află în imposibilitatea exercitării acestei funcții, Consiliul Director va alege în cel mult cinci zile un Președinte interimar din rândul vicepreședinților U.S.R.. Președintele interimar poate însă acționa numai pe perioada imposibilității exercitații atribuțiunilor Președintelui ales. În cazul în care Președintele nu-și mai poate relua atribuțiunile, Președintele interimar va îndeplini atribuțiunile de Președinte până la prima Adunare Generală a U.S.R., când se va alege un nou Președinte, pentru un mandat.

Art. 66. În cazul demisiei președintelui U.S.R, Consiliul Director va alege în cel mult cinci zile un Președinte interimar din rândul vicepreședinților/ sau din rândul membrilor Consiliului Director al U.S.R. Președintele interimar poate însă acționa numai o perioada de maxim trei luni, timp în care trebuie să convoace Adunarea Generală a U.S.R. pentru alegerea unui nou Președinte.

Art. 67. Președintele U.S.R. poate numi la nevoie în scopul consilierii sale colaboratori, fie salariați, fie onorifici. În legătură cu o eventuală angajare a colaboratorilor va  decide Consiliul Director.

Art. 68. Parlamentarul U.S.R. reprezintă in Parlamentul  României interesele , U.S.R. si a minorității sârbe  din Romania.

Art. 69.

(1) Parlamentarul U.S.R. își desfășoară activitatea în consens cu Consiliul Director și va prezenta periodic informări acestuia și Adunării Generale.

(2) Parlamentarul U.S.R. nu poate angaja U.S.R. în alianțe politice fără consimțământul Consiliului Director sau al Adunării Generale.

(3) Candidatul la funcția de parlamentar U.S.R. nu poate fi membru al unor partide politice sau altor organizații etnice.

Art. 70. Secretarul U.S.R.:

(a) este ales de către Adunarea Generală pe o durată de 4 (patru) ani;

(b) coordonează activitatea O.L.U.S.R;

(c) gestionează evidența membrilor U.S.R;

(d) gestionează patrimoniul U.S.R;

(e) gestionează și răspunde de actele constitutive ale U.S.R;

(f) convoacă adunările membrilor U.S.R, răspunde de buna desfășurare a adunărilor membrilor USR ,întocmește și răspunde pentru veridicitatea proceselor verbale întocmite cu aceste prilejuri;

(g) îndeplinește obligațiile specifice prevăzute în prezentul Statut.

Capitolul VI [V!]– Patrimoniul U.S.R., bugetul U.S.R.: venituri şi cheltuieli.

Art. 71. Patrimoniul U.S.R. este compus din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sa.

Art. 72. U.S.R. poate primi, în condiţiile legii, spre administrare, în folosinţă gratuită, în chirie sau în concesiune, bunuri mobile sau imobile care deservesc activitatea sa.

Art. 73. În imobilele menţionate la art. 72, care pot asigura condiţii necesare organizării de spectacole, concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acţiunilor proprii, U.S.R., în calitate de titular al dreptului de administrare, folosinţă gratuită, închiriere sau concesiune, poate percepe tarife negociate.

Art. 74. U.S.R. poate deține bunuri mobile și imobile care sunt necesare desfășurării activităților specifice, în conformitate cu scopul și obiectivele sale.

Art. 75. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia în materie, pe numele U.S.R. şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului acestuia.

Art. 76. U.S.R. deține exclusivitatea:

a) dreptului de folosință asupra siglei proprii înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), precum și asupra denumirii acțiunilor pe care le organizează.

b) drepturilor de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi televiziune la acţiunile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

Art. 77. Bugetul U.S.R. Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură ale U.S.R., sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

Art. 78. Bugetul anual al U.S.R. se aprobă de către Adunarea Generală.

Art. 79. Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, al U.S.R. se face astfel:

a) potrivit competenţelor stabilite în prezentul Statut U.S.R., pentru veniturile proprii ale acesteia;

b) potrivit condiţiilor stabilite prin contractele încheiate între părţi, pentru sumele acordate de organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, pentru finanţarea, în condiţiile legii, a programelor/proiectelor U.S.R.;

Art. 80. Bugetul anual al U.S.R. cuprinde la partea de venituri, după caz :

a) venituri proprii;

b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate, în condiţiile legii, de către organele administraţiei publice centrale şi/sau locale pentru finanţarea programelor/proiectelor realizate;

c) alte surse.

Art. 81. Veniturile proprii ale U.S.R. provin din :

a) contribuţii băneşti sau în natură ale membrilor şi/sau ale altor persoane ;

b) sponsorizări şi/sau donaţii;

c) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

d) dividende ale societăţilor comerciale înfiinţate de U.S.R.;

e) venituri realizate din activităţi economice directe ale U.S.R.;

f) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;

g) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul propriu ;

h) venituri realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri (culturale, spectacole, simpozioane, etc.);

i) alte surse.

Art. 82. Sumele de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate către U.S.R., sunt acele venituri acordate în temeiul legii ce reglementează alocarea fondurilor pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Art. 83. U.S.R. poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de U.S.R. din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului U.S.R..

Art. 84. Principalele categorii de cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea U.S.R. sunt:

A. Cheltuieli materiale. Acestea reprezintă:

1. Chiria şi taxa de concesionare aferente sediilor organizaţiei, conform contractelor încheiate în baza reglementărilor legale in vigoare.

2. Impozite, asigurări şi taxe pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

3. Energia electrică, energia termică, combustibili, apă, salubritate, poştă, servicii de telecomunicaţii, internet, inclusiv pentru funcţionarea şi întreţinerea unui post de radio şi/ sau televiziune aflat în folosinţa organizaţiei, precum şi alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc necesare funcţionării sediilor şi realizării activităţilor organizaţiei, conform prevederilor legale.

4. Lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru:

a) sediile U.S.R.

b) mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniu necesare funcţionării sediilor, realizării activităţilor U.S.R.

5. Achiziţii şi abonamente la presă, carte şi alte publicaţii.

6. Obiecte de inventar, furnituri de birou şi alte materiale consumabile necesare funcţionării sediilor organizaţiei.

7. Carburanţi, lubrifianţi pentru mijloacele de transport proprii şi/sau închiriate pentru activităţile organizaţiei.

8. Piese de schimb pentru obiectele de inventar şi mijloacele fixe din patrimoniu necesare funcţionării sediilor şi realizării activităţilor organizaţiei, conform prevederilor legale.

9. Editare, traducere, tipărire, difuzare pentru: presă, carte, manuale şcolare, cu excepţia celor asigurate în învăţământul obligatoriu, publicaţii proprii.

10. Inchirieri de spaţii, mijloace şi echipamente necesare desfaşurării activităţilor organizaţiei, conform prevederilor legale.

11. Alte achiziţii de bunuri şi servicii necesare desfaşurării activităţilor organizaţiei, inclusiv costume populare, instrumente muzicale şi accesorii pentru ansamblurile artistice, conform prevederilor legale.

12. Acţiuni culturale, educative – non formale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor organizaţiei conform statutului şi alte asemenea acţiuni organizate în ţară şi în străinătate, astfel:

a) închirieri săli şi echipamente de sonorizare, audio-video, servicii de traducere, spaţii de emisie radio-TV;

b) cheltuieli de amenajare sală şi recuzită;

c) editare, tipărire şi difuzare, materiale de comunicare publică (broşuri, pliante, afişe, bannere, casete audio-video, compact-discuri, calendare, agende, albume, DVD-uri, etc.);

d) cheltuieli de cazare, transport, masa sau diurnă, după caz, taxe de participare, precum şi alte cheltuieli materiale ocazionate de organizarea şi derularea acţiunilor, pentru angajaţii organizaţiei;

e) cheltuieli de cazare, transport, masă, taxe de participare pentru persoane participante şi/sau persoane invitate care nu sunt angajate ale organizaţiei;

f) taxe de participare/cotizaţii ale organizaţiei, în calitatea sa de membru în organizaţii neguvernamentale internaţionale, nepolitice, ce desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului şi al minorităţilor naţionale;

g) premii în obiecte, în bani, onorarii, acordate în cadrul unor acţiuni, conform reglementărilor în vigoare;

h) burse de creaţie pentru artişti şi scriitori;

i) trataţii, cadouri, oferite în limita fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al organizaţiei, aprobat.

13. Cheltuieli privind asigurarea bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul U.S.R.;

B. Cheltuieli de personal şi alte cheltuieli. Acestea reprezintă:

1. Salarii şi drepturi băneşti asimilate acestora, stabilite prin negociere în conformitate cu convenţiile civile, contractele de muncă şi alte asemenea, încheiate între U.S.R. şi personele.

2. Obligaţiile aferente drepturilor de salarii şi drepturilor băneşti asimilate acestora, conform reglementărilor în vigoare.

3. Drepturi de proprietate intelectuală, conform reglementărilor în vigoare.

4. Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinatate (transport, cazare, diurnă, şi alte cheltuieli) conform reglementărilor în vigoare.

5. Cheltuieli privind plata lectorilor, trainerilor, translatorilor şi a altor persoane.

C. Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfaşurării activităţii U.S.R.. Acestea sunt următoarele: cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii U.S.R. reprezintă investiţii în bunuri mobile şi imobile, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi potrivit prevederilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al U.S.R., aprobat.

D. Cheltuieli privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Acestea sunt următoarele: cheltuieli privind cofinanţarea proiectelor din cadrul programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Fondurile europene şi internaţionale includ şi instrumente financiare de acest tip.

E. Alte cheltuieli. Acestea sunt următoarele:

1) cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele naţionale şi internaţionale de profil la care U.S.R. este afiliată, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora;

2) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie, la locul de desfăşurare a acţiunilor specifice ;

3) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;

4) realizarea materialelor de promovare a activităţii proprii, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea;

5) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile specifice, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;

6) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;

7) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

Capitolul VII [VI!] – Dizolvarea şi Lichidarea.

 Art. 85. Modalităţi de dizolvare. U.S.R. se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente ;

c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 86. Dizolvarea de drept. U.S.R. se dizolvă de drept prin :

a) realizarea sau, după caz , imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei (3) luni de Ia constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop ;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul U.S.R., dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

Art. 87. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul U.S.R., la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 88. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească. U.S.R. se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea U.S.R. a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când U.S.R. urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când U.S.R. a devenit insolvabilă;

Art. 89. Dacă U.S.R., prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art. 90. Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia U.S.R. îşi are sediul.

Art. 91. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale. U.S.R. se poate dizolva şi prin Hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare. Hotărârea Adunării Generale a U.S.R. se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are acesta sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 92. Bunurile rămase în urma lichidării, vor intra în patrimoniul Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara sau către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art. 93. Modalităţi de lichidare. Lichidarea patrimoniului U.S.R. se realizează după cum urmează:

a) în cazurile de dizolvare prevăzute la art. 86 lit. a) şi b) din prezentul Statut, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească, respectiv în cazul dizolvării prevăzute de art. 86 lit. c) din prezentul Statut, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

b) în toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Art. 94. Lichidatorii, persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii, îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. Atât faţă de U.S.R., cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 95. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Art. 96. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, scurs de la data publicării dizolvării U.S.R..

Art. 97. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca, în temenul prevăzut de lege, să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul U.S.R..

Art. 98. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea U.S.R. din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul U.S.R., în temenul prevăzut de legislaţia în vigoare, scurs de la data terminarea lichidării.

Art. 99. Dacă în termenul prevăzut de lege, scurs de la depunerea bilanţului, nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele U.S.R. şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 100. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea U.S.R. din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. U.S.R. încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 98 din prezentul Statut, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VIII. – Dispoziţii finale.

 Art. 101. Pentru a putea realiza obiectivele sale, U.S.R. va organiza activități economice proprii care să-i aducă venituri, conform legii.

Art. 102. Abrogat.

Art. 103. Organele Uniunii pot lua hotărâri în prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor sau/și jumătate plus unu din numărul organizațiilor reprezentate în Adunarea Generală;

Art. 104. La şedinţele organelor centrale sau locale ale Uniunii pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, precum şi alţi specialişti;

Art. 105. La acțiunile și proiectele organizate de U.S.R., O.L.U.S.R. și O.T.S.U.S.R. poate participa orice persoană interesată;

Art. 106. Abrogat.

Art. 107. Abrogat.

Art. 108.

(1) U.S.R. are sigiliul propriu care are în partea centrală sigla, pe contur fiind inscripționată în limba sârbă și în limba română denumirea organizației;

(2) U.S.R. are sigla proprie de formă rotundă, ilustrând un copac cu rădăcini și coroană, în oglindă.

Art. 109. U.S.R. are steagul propriu, format din sigla U.S.R., cu alb, pe fond albastru.

Art. 110. Biroul Executiv al Consiliului de Director al U.S.R va elabora în baza prezentului Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Uniunii Sârbilor din România;

Art. 111. U.S.R. are propria pagină de Internet cu adresa: www.savezsrba.ro .

Acest Statut a fost modificat în Adunarea Generală a Uniunii Sârbilor din România din 19 septembrie 2020.

Prezentul Statut actualizat, a fost întocmit în 6(șase) exemplare, azi, 22.10.2020, fiind semnat de Președintele Uniunii Sârbilor din România Dl. Ognean Crîstici și atestat cu dată certă în fața Avocatului Popa Cristian, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/1995.

Președinte,

Ognean Crîstici [l.s.]