STATUT

SAVEZA SRBA U RUMUNIJI

(S.S.R.)

izmenjen i dopunjen nakon zasedanja Generalne skupštine 20. aprila 2013. i 21. maja 2015.

[P R E V O D]

[Izvodi]

Poglavlje I  – Savez Srba u Rumuniji: opšti podaci, naziv, sedište, jezik, svrha, ciljevi, trajanje. 

Čl. 1. Savez Srba u Rumuniji jeste građansko nepolitičko udruženje društveno-humanitarnog, kulturno-umetničkog, književnog i prosvetnog karaktera, imajući status pravnog lica […] shodno predviđanjima Naloga Vlade br. 26/30.01.2000. u vezi sa udruženjima i fondacijama, sa naknadnim izmenama i dopunama, budući pravno registrovana […] aktom br. 57/26. februara 2000, izrečenim od strane Suda Temišvara u dosijeu br. 82/PJ/1990, sa sopstvenim statutom.

Čl. 2. S.S.R. funkcioniše na osnovu osnovnih ljudskih prava i sloboda, opšte priznatih međunarodnih garancija u vezi sa zaštitom nacionalnih manjina i Ustava, specifičnim zakonima u Rumuniji, svog Statuta, kao i sopstvenog Pravilnika o organizovanju i poslovanju.

Čl. 3. S.S.R. udružuje Srbe i/ili osobe koje govore srpskim jezikom sa teritorije Rumunije, budući udruženje srpske manjine u Rumuniji.

Čl. 4. Naziv organizacije jeste Savez Srba u Rumuniji, skraćeno S.S.R, naziv koji će biti ispoštovan u svim dokumentima i u odnosima sa ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Čl. 5. Sedište S.S.R. nalazi se u Temišvaru, ulica Mangalija br. 29, županija Timiš, poštanski fah 300188.

Čl. 6. Uobičajeni jezik u okviru S.S.R. jeste pretežno srpski.

Čl. 7. Svrha organizacije: S.S.R. doprinosi, specifičnim oblicima svoga delokruga, formiranju i razvoju nacionalne svesti srpske manjine u Rumuniji.

Čl. 8. Predloženi ciljevi S.S.R. u svrhu realizacije pomenute svrhe, jesu sledeći: 

(a)  promovisanje i zaštita specifičnih interesa srpske manjine u Rumuniji, putem svih društveno-humanitarnih, kulturnih, ekonomskih aktivnosti koje može preduzeti.

(b) očuvanje, promovisanje i razvoj tradicije, kulturnog i etnografskog nasleđa Srba.

[…]

Čl. 9. Trajanje S.S.R. je neograničeno.

Poglavlje II  – Organizaciona struktura S.S.R.

Čl. 10. S.S.R. obuhvata sve Mesne organizacije S.S.R, u nastavku [skraćeno] M.O.S.S.R, kao i Organizaciju mladih Srba, u nastavku [skraćeno] O.M.S.

[…]

Poglavlje III  – Članovi Saveza Srba u Rumuniji: svojstvo člana, prava i dužnosti, sankcije.

Čl. 13.

(1) Može postati član Saveza Srba u Rumuniji bilo koji rumunski građanin koji izjašnjava svoju pripadnost srpskoj manjini i/ili govori srpski jezik, priznaje i poštuje Statut S.S.R.

[…]

Poglavlje IV  – Centralni organi S.S.R: Generalna skupština, Rukovodeći savet, Upravni odbor

Čl. 23. Centralni organi S.S.R. jesu:

a) Generalna skupština;

b) Rukovodeći savet;

c) Izvršni odbor.

Čl. 24. Generalna skupština je vrhovno rukovodeće telo S.S.R. a sačinjavaju je izabrani članovi S.S.R. koje delegiraju M.O.S.S.R. Broj delegata ustanovljava se tako da se za svakih 100 izjašnjenih Srba pri poslednjem zvaničnom popisu bira po jedan delegat. Mandat izabranog delegata u okviru S.S.R. važi 4 (četiri) godine. Način izbora delegata biće određen Pravilnicima o organizovanju i funkcionisanju M.O.S.S.R.

Čl. 25. Na zasedanjima Generalne skupštine učestvuju i:

(а) predsednik S.S.R;

(b) poslanik/poslanici S.S.R.

[…]

Čl. 34. Upravni odbor zastupa interese S.S.R. i uopšte svih M.O.S.S.R. i odgovoran je Generalnoj skupštini. On donosi odluke po pitanju svih problema koje se ne tiču direktno Generalne skupštine u razdoblju između zasedanja Generalne skupštine.

[…]

Čl. 38. Upravni odbor sačinjavaju:

(a) izabrani predstavnici na osnovu kriterijuma teritorijalne reprezentativnosti koje je Generalna skupština usvojila na osnovu broja izjašnjenih Srba pri poslednjem zvaničnom popisu.

(b) predsednik S.S.R. i šest potpredsednika S.S.R. izabranih na osnovu kriterijuma teritorijalne reprezentativnosti;

(c) poslanik S.S.R.

Čl. 39. Mandat predstavnika M.O.S.S.R. u Upravnom odboru dobijen izborom važi 4 (četiri) godine. Način izbora predstavnika biće određen pravilnikom M.O.S.S.R.

[…]

Čl. 44. Članovima S.S.R. koji kandiduju na listama pojedinih političkih partija neophodna im je saglasnost Rukovodećeg saveta. Ukoliko saglasnost nije data, dotični članovi gube u okviru S.S.R. pravo da biraju i budu izabrani tokom svega mandata ili mogu biti isključeni iz organizacije.

Čl. 45. Izvršni odbor sačinjava 8 (osam) članova. Izvršni odbor zasedava jednom mesečno, u periodu između sednica Rukovodećeg saveta.

Čl. 46. Izvršni odbor sačinjavaju:

(a) predsednik S.S.R;

(b) šest potpredsednika;

(c) poslanik S.S.R.

[…]

Čl. 61. Predsednik S.S.R. biva izabran na 4 (četiri) godine. Izbor u okviru Generalne skupštine zasniva se apsolutnoj većini izjašnjenih glasova, a vrši se tajnim i/ili javnim glasanjem.

Čl. 62. Ukoliko predsednik S.S.R. jeste već predsednik izvesne M.O.S.S.R, dužan je da odustane od niže funkcije. Predsednik S.S.R. ne može istovremeno vršiti funkciju poslanika u Parlamentu Rumunije.

Čl. 63. Predsednik S.S.R. predstavlja S.S.R. u svim odnosima sa trećim stranama.

Čl. 64. On je odgovoran Rukovodećem savetu i Generalnoj skupštini S.S.R.

[…]

Čl. 68. Poslanik S.S.R. zastupa interese S.S.R. u Parlamentu.

Čl. 69. Poslanik S.S.R. odvija svoju aktivnost u dogovoru sa Rukovodećim savetom i periodično će obaveštavati Savet i Generalnu skupštinu [u vezi sa svojom aktivnošću].

Čl. 70. Kandidat za funkciju poslanika S.S.R. ne može biti član nekih političkih partija ili drugih etničkih [manjinskih] organizacija.

Poglavlje V  – Imovina S.S.R, budžet S.S.R: prihodi i rashodi 

Čl. 71. Imovinu S.S.R. sačinjavaju pokretna i nepokretna dobra u svom vlasništvu. 

[…]

Čl. 76. S.S.R. ima eksluzivno:

а) pravo korištenja sopstvenog logotipa/grba, kao i naziva akcija koje organizuje;

b) pravo reklamiranja, radio i televizijskih prenosa akcija koje organizuje ili na kojima učestvuje, u određenim slučajevima.

Čl. 77. Budžet S.S.R. Prihodi, bez obzira na izvor, kao i rashodi S.S.R. svake prirode obuhvaćeni su u sopstvenom godišnjem budžetu.

Čl. 78. Godišnji budžet S.S.R. izglasava Generalna skupština.

[…]

Poglavlje VI  – Raspuštanje i likvidiranje

Čl. 85. Načini raspuštanja. S.S.R. se može raspustiti:

a) pravno;

b) odlukom kompetentnog suda;

c) odlukom Generalne skupštine.

[…]

Čl. 92. Preostala dobra nakon likvidacije ući će u imovinu Pravoslavne srpske eparhije temišvarske ili pravnih lica privatnog ili javnog prava sa identičnom ili sličnom svrhom.

[…]

Poglavlje VII  – Završne odredbe.

[…]

Čl. 111. Ovaj Statut je bio izmenjen na Generalnoj skupštini Saveza Srba u Rumuniji, održanoj 20. aprila 2013., odnosno 21. marta 2015.

Predsednik,

m.p. Ognjan Krstić

Zvaničan tekst Statuta Saveza Srba u Rumuniji, overen od rumunskih vlasti, pročitajte OVDE.