STATUT

SAVEZA SRBA U RUMUNIJI

(S.S.R.)

izmenjen i dopunjen nakon zasedanja Generalne skupštine 19. septembra 2020.

[P R E V O D]

[Izvodi]

Poglavlje I  – Savez Srba u Rumuniji: opšti podaci, naziv, sedište, jezik, svrha, ciljevi, trajanje. 

Čl. 1. Savez Srba u Rumuniji jeste građansko nepolitičko udruženje društveno-humanitarnog, kulturno-umetničkog, književnog i prosvetnog karaktera, imajući status pravnog lica […] shodno predviđanjima Naloga Vlade br. 26/30.01.2000. u vezi sa udruženjima i fondacijama, sa naknadnim izmenama i dopunama, budući pravno registrovana […] aktom br. 57/26. februara 2000, izrečenim od strane Suda Temišvara u dosijeu br. 82/PJ/1990, sa sopstvenim statutom.

Čl. 2. Naziv organizacije jeste Savez Srba u Rumuniji, skraćeno S.S.R. (na rumunskom: Uniunea Sârbilor din România; skraćeno U.S.R.), naziv koji će biti ispoštovan u svim dokumentima i u odnosima sa ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Čl. 3. S.S.R. funkcioniše na osnovu osnovnih ljudskih prava i sloboda, opšte priznatih međunarodnih garancija u vezi sa zaštitom nacionalnih manjina i Ustava, specifičnim zakonima u Rumuniji, svog Statuta, kao i sopstvenog Pravilnika o organizovanju i poslovanju.

Čl. 4. S.S.R. udružuje Srbe i/ili osobe koje govore srpskim jezikom sa teritorije Rumunije, budući udruženje srpske manjine u Rumuniji.

Čl. 5. Sedište S.S.R. nalazi se u Temišvaru, ulica Mangalija br. 29, županija Timiš, poštanski fah 300188.

Čl. 6. Uobičajeni jezik u okviru S.S.R. jeste pretežno srpski […].

Čl. 7. Svrha organizacije: S.S.R. doprinosi, specifičnim oblicima svoga delokruga, formiranju i razvoju nacionalne svesti srpske manjine u Rumuniji.

Čl. 8. Predloženi ciljevi S.S.R. u svrhu realizacije pomenute svrhe, jesu sledeći: 

(a)  promovisanje i zaštita specifičnih interesa srpske manjine u Rumuniji, putem svih društveno-humanitarnih, kulturnih, ekonomskih aktivnosti koje može preduzeti.

(b) očuvanje, promovisanje i razvoj tradicije, kulturnog i etnografskog nasleđa Srba.

[…]

Čl. 9. Trajanje S.S.R. je neograničeno.

Poglavlje II  – Organizaciona struktura S.S.R.

Čl. 10. S.S.R. obuhvata sve Mesne organizacije S.S.R, u nastavku [skraćeno] M.O.S.S.R, kao i Organizaciju mladih Srba, u nastavku [skraćeno] O.M.S.

[…]

Poglavlje III  – Članovi Saveza Srba u Rumuniji: svojstvo člana, prava i dužnosti, sankcije.

Čl. 13.

(1) Može postati član Saveza Srba u Rumuniji bilo koji rumunski građanin koji izjašnjava svoju pripadnost srpskoj manjini i/ili govori srpski jezik, priznaje i poštuje Statut S.S.R.

[…]

Poglavlje IV  – Centralni organi S.S.R: Generalna skupština, Rukovodeći savet, Upravni odbor

Čl. 23. Centralni organi S.S.R. jesu:

a) Generalna skupština;

b) Rukovodeći savet;

c) Izvršni odbor.

Čl. 24.

(1) Generalna skupština je vrhovno rukovodeće telo S.S.R. Sačinjavaju je članovi S.S.R. izabrani iz redova članova svake M.O.S.S.R., i koji se nalaze na spisku delegata dotične M.O.S.S.R. za Generalnu skupštinu. Mandat izabranog delegata u okviru S.S.R. važi 4 (četiri) godine.

(2) Delegati se biraju u okviru skupština članova svake M.O.S.S.R. među kandidatima predloženih od strane članova dotičnih M.O.S.S.R. tajnim ili javnim glasanjem […]. Broj delegata svake M.O.S.S.R. ustanovljava se tako da se za svakih 100 izjašnjenih Srba pri poslednjem zvaničnom popisu u dotičnom mestu bira po jedan delegat […]

Čl. 25. Na zasedanjima Generalne skupštine učestvuju i:

(а) predsednik S.S.R;

(b) poslanik/poslanici S.S.R;

(c) počasni predsednik S.S.R;

(d) sekretar S.S.R;

(e) mesni savetnici izabrani na listama S.S.R. u tekućem sazivu.

[…]

Čl. 34. Upravni odbor zastupa interese S.S.R. uopšte, i svih M.O.S.S.R. i odgovoran je Generalnoj skupštini. On donosi odluke po pitanju svih problema koji nisu u isključivoj nadležnosti Generalne skupštine, u razdoblju između zasedanja Generalne skupštine.

[…]

Čl. 38.

(1) Upravni odbor sačinjavaju:

(a) izabrani predstavnici na osnovu kriterijuma teritorijalne reprezentativnosti, za period od 4 (četiri) godine, iz svake od sledećih teritorijalnih jedinica:

1 – Županija Arad [sa dotičnim podjedinicama],

2 – Grad Bukurešt

3 – Županija Karaš-Severin (sa dotičnim podjedinicama)

4 – Županija Mehedinc

5 – Županija Timiš (izuzev grada Temišvara) (sa dotičnim podjedinicama)

i

6 – Grad Temišvar

[…]

Broj izabranih predstavnika određen je na osnovu broja izjašnjenih Srba pri poslednjem zvaničnom popisu u dotičnim teritorijalnim jedinicama, kao što sledi:

(b) predsednik S.S.R.;

(c) poslanik S.S.R.;

(d) sekretar S.S.R.;

(e) počasni predsednik S.S.R.

(2) Potpredsednici S.S.R. biraju se iz redova članova Upravnog odbora, na osnovu kriterijuma teritorijalne reprezentativnosti, po jedan za svaku teritorijalnu jedinicu, kao što je naznačeno u paragrafu 1, član a) .

Čl. 39. Mandat predstavnika M.O.S.S.R. u Upravnom odboru dobijen izborom važi 4 (četiri) godine. […] Način izbora predstavnika biće određen pravilnikom M.O.S.S.R.

[…]

Čl. 44. Saglasnost Rukovodećeg saveta neophodna je članovima S.S.R. koji kandiduju na listama pojedinih političkih partija. Ukoliko saglasnost nije data, dotični članovi gube u okviru S.S.R. pravo da biraju i budu izabrani tokom svoga mandata ili mogu biti isključeni iz organizacije.

Čl. 45. Izvršni odbor sačinjava 8 (osam) članova i odvija svoju aktivnost na osnovu ovoga Statuta i Pravilnika o poslovanju usvojenom od Generalne skupštine. Izvršni odbor redovno zasedava jednom mesečno i vanredno, kad se god ukaže potreba.

Čl. 46. Izvršni odbor sačinjavaju:

(a) predsednik S.S.R;

(b) šest potpredsednika;

(c) poslanik S.S.R.

[…]

Čl. 61. Predsednik S.S.R. predstavlja S.S.R. u svim odnosima sa strankama.

[…]

Čl. 62. Ukoliko predsednik S.S.R. jeste već predsednik izvesne M.O.S.S.R, dužan je da odustane od niže funkcije. Predsednik S.S.R. ne može istovremeno vršiti funkciju poslanika u Parlamentu Rumunije.

Čl. 63. Predsednik S.S.R. biva izabran na 4 (četiri) godine. Izbor u okviru Generalne skupštine zasniva se apsolutnoj većini izjašnjenih glasova, a vrši se tajnim i/ili javnim glasanjem.

Čl. 64. On je odgovoran Rukovodećem savetu i Generalnoj skupštini S.S.R.

[…]

Čl. 68. Poslanik S.S.R. zastupa interese S.S.R. u Parlamentu.

Čl. 69.

(1) Poslanik S.S.R. odvija svoju aktivnost u dogovoru sa Rukovodećim savetom i periodično će obaveštavati Savet i Generalnu skupštinu [u vezi sa svojom aktivnošću].

(2) Poslanik S.S.R. ne može uključiti S.S.R. u političke alijanse bez saglasnosti Rukovodećeg saveta ili Generalne skupštine.

(3) Kandidat za funkciju poslanika S.S.R. ne može biti član nekih političkih partija ili drugih etničkih [manjinskih] organizacija.

[…]

Poglavlje V  – Imovina S.S.R, budžet S.S.R: prihodi i rashodi 

Čl. 71. Imovinu S.S.R. sačinjavaju pokretna i nepokretna dobra u svom vlasništvu. 

[…]

Čl. 76. S.S.R. ima eksluzivno:

а) pravo korištenja sopstvenog logotipa/grba, kao i naziva akcija koje organizuje;

b) pravo reklamiranja, radio i televizijskih prenosa akcija koje organizuje ili na kojima učestvuje, u određenim slučajevima.

Čl. 77. Budžet S.S.R. Prihodi, bez obzira na izvor, kao i rashodi S.S.R. svake prirode obuhvaćeni su u sopstvenom godišnjem budžetu.

Čl. 78. Godišnji budžet S.S.R. izglasava Generalna skupština.

[…]

Poglavlje VI  – Raspuštanje i likvidiranje

Čl. 85. Načini raspuštanja. S.S.R. se može raspustiti:

a) pravno;

b) odlukom kompetentnog suda;

c) odlukom Generalne skupštine.

[…]

Čl. 92. Preostala dobra nakon likvidacije ući će u imovinu Pravoslavne srpske eparhije temišvarske ili pravnih lica privatnog ili javnog prava sa identičnom ili sličnom svrhom.

[…]

Poglavlje VII  – Završne odredbe.

[…]

Čl. 111.

S.S.R: ima sopstvenu internet stranicu sa adresom: www.savezsrba.ro  .

Ovaj Statut je bio izmenjen na Generalnoj skupštini Saveza Srba u Rumuniji, održanoj 19. septembra 2020.

[…]

Predsednik,

m.p. Ognjan Krstić

Zvaničan tekst Statuta Saveza Srba u Rumuniji, overen od rumunskih vlasti, pročitajte OVDE.