Na osnovu predviđanja Statuta SSR i poslovnika o radu, Izvršni odbor Rukovodećeg saveta SSR je na sednici održanoj dana 07.09.2020. godine usvojio

ODLUKU O SAZIVANJU GENERALNE SKUPŠTINE

Redovna izborna sednica Skupštine SSR održaće se u subotu, 19.09.2020, s početkom u 11.00 časova, po regionalnim teritorijalnim jedinicama u Aradu, Bukureštu, Bazjašu, Staroj Moldavi, Rešici, Svinici, Velikom Semiklušu, Deti, Čeneju, Srpskom Semartonu, Stančevu, Velikom Senpetru, Temišvaru.

Rad skupštine će se odvijati preko elektronske komunikacione platforme ZOOM.

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja, izveštaja Nadzorne (cenzorske) komisije, izveštaja o poslovanju u 2019. godini (izveštaji o poslaničkoj aktivnosti, aktivnosti Saveza i kulturnim aktivnostima-projektima) i usvajanje realizacije budžeta prihoda i rashoda za 2019. godinu.

2. Izbor predsednika SSR.

3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju programa aktivnosti, investicionog plana, kulturnog kalendara aktivnosti i okvirnog budžeta SSR za 2020. godinu.

4. Usvajanje izmena i dopuna u Statutu SSR

***

[10.30-11.00 – Upis delegata i dekontacija putnih troškova]

 

Napomena:

Pismo namere potencijalnih kandidata (koji ispunjavaju uslove predviđene Statutom) za mesto predsednika SSR dostaviti u u fizičkom formatu sekretaru SSR, u sedištu SSR u Temišvaru, ul. Mangalija br. 29 ili putem elektronske pošte na mejl adresu Saveza (kontakt@savezsrba.ro).

Rok za dostavljanje pisama je 11. septembar 2020.